Μια σύμβαση εργασίας στη Βουλγαρία συνάπτεται γραπτώς μεταξύ του εργαζομένου και του εργοδότη πριν από την έναρξη της εργασίας. Η γραπτή φόρμα είναι υποχρεωτική για την εγκυρότητα της σύμβασης.

Ο εργαζόμενος υποχρεούται να προσκομίσει στον εργοδότη κάποια συγκεκριμένα έγγραφα προτού συνάψει τη σύμβαση εργασίας, όπως πιστοποιητικό υγείας, πτυχίο κλπ. Για ορισμένες συγκεκριμένες εργασίες απαιτείται επίσης πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. Ο εργοδότης μπορεί επίσης να ζητήσει και πρόσθετα έγγραφα.

Εντός τριών ημερών μετά τη σύναψη της σύμβασης εργασίας, ο εργοδότης oφείλει να την κοινοποιήσει στην Εθνική Υπηρεσία Εσόδων.

Πριν από την έναρξη της εργασίας, ο εργοδότης δίνει στον υπάλληλο ένα αντίστοιχο της σύμβασης εργασίας όπως έχει συναφθεί, υπογεγραμμένο και από τα δύο μέρη, καθώς και ένα αντίγραφο της κοινοποίησης υπογεγραμμένο από την Εθνική Υπηρεσία Εσόδων.

Περιεχόμενο της σύμβασης

Η σύμβαση εργασίας στη Βουλγαρία μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά θα περιέχει υποχρεωτικά τις πιο κάτω λεπτομέρειες:

 1. Τον τόπο εργασίας.
 2. Τον τίτλο της θέσης και τη φύση της εργασίας.
 3. Την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης και την ημερομηνία έναρξης εργασίας του εργαζόμενου.
 4. Τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας.
 5. Τη διάρκεια της βασικής ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών και των πρόσθετων ετήσιων αδειών μετ’ αποδοχών.
 6. Τη διάρκεια της προειδοποίησης για τη λήξη της σύμβασης εργασίας.
 7. Τις βασικές και συμπληρωματικές αποδοχές εργασίας μόνιμου χαρακτήρα, καθώς και τη συχνότητα της πληρωμής τους.
 8. Τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας ή της εβδομάδας.

Άλλοι όροι μπορούν επίσης να συμφωνηθούν με τη σύμβαση που δεν ρυθμίζονται από υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου.

Η περιγραφή της εργασίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης και ο εργαζόμενος θα πρέπει να λάβει γραπτώς την περιγραφή αυτή.

Διάρκεια της σύμβασης

Η σύμβαση εργασίας στη Βουλγαρία μπορεί να είναι αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου.

Μία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου δεν μπορεί να μετατραπεί σε σύμβαση ορισμένου χρόνου, εκτός εάν το επιθυμεί ο εργαζόμενος ρητά και εκφράσει αυτήν την επιθυμία γραπτώς.

Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου:
 1. Για μια ορισμένη περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη για την εκτέλεση περιστασιακής, εποχιακής ή βραχυπρόθεσμης εργασίας και δραστηριοτήτων, καθώς και για τους νεοπροσληφθέντες εργαζομένους σε επιχειρήσεις που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί σε εκκαθάριση.
 2. ‘Εως την ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών.
 3. Για προσωρινή αντικατάσταση υπαλλήλου που απουσιάζει από τη θέση του.
 4. Για εργασία σε θέση που πρέπει να καληφθεί μέσω διαγωνισμού και αφορά το χρονικό διάστημα έως ότου καληφθεί η θέση.

Κατ’ εξαίρεση, μία σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μπορεί να συναφθεί για περίοδο όχι μικρότερη του ενός έτους και για εργασία που δεν είναι περιστασιακού, εποχιακού ή βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα. Μια τέτοια σύμβαση εργασίας μπορεί επίσης να συναφθεί για μικρότερο χρονικό διάστημα μετά από γραπτή αίτηση του εργαζομένου.

Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου θα μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου εάν ο εργαζόμενος συνεχίσει να εργάζεται για πέντε ή περισσότερες εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της συμφωνηθείσας περιόδου χωρίς γραπτή ένσταση του εργοδότη και αν η θέση είναι κενή.

Όταν η εργασία απαιτεί έλεγχο της ικανότητας του εργαζομένουή ο εργαζόμενος επιθυμεί να επαληθεύσει εάν η εργασία είναι κατάλληλη για αυτόν, η σύμβαση εργασίας μπορεί να περιλαμβάνει μια δοκιμαστική περίοδο έως έξι μηνών. Μέχρι τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, το συμβαλλόμενο μέρος το οποίο έχει συμφωνηθεί βάση της σύμβασης, μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς προειδοποίηση.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις του εργαζομένου

Ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να αμείβεται ανάλογα με τη διάρκεια και τα αποτελέσματα της εργασίας που εκτελεί.

Επίσης, οι εργαζόμενοι δικαιούνται:
 • Πλήρη κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας για ολόκληρη τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας.
 • Εργασία υπό κανονικές συνθήκες που επιτρέπουν στον εργαζόμενο να εκτελεί την ανατεθείσα εργασία με ακρίβεια και με το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας.
 • Να χρησιμοποιεί την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών και όλες τις άλλες αργίες / άδειες όπως προβλέπονται στην εργατική νομοθεσία.

Ο εργαζόμενος πρέπει να εκτελεί τα εργασιακά του καθήκοντα με ζήλο και καλή πίστη.

Κατά την εκτέλεση της εργασίας τα καθήκοντα του εργαζομένου είναι:
 • Να παρουσιάζεται στη δουλειά εγκαίρως, να είναι σε κατάλληλη θέση σωματική και πνευματική για να μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά του.
 • Να τηρεί τις ώρες εργασίας και να χρησιμοποιεί το χρόνο μόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
 • Να εκτελεί το έργο του στην απαιτούμενη ποσότητα και ποιότητα.
 • Να τηρεί τους τεχνικούς και τεχνολογικούς κανόνες.
 • Να τηρεί τους κανόνες εργασιακής υγείας και ασφάλειας.
 • Να ακολουθεί τις νόμιμες εντολές του εργοδότη.
 • Να φροντίζει προσεκτικά και με επιμέλεια το χώρο εργασίας του.
 • Να είναι πιστός στον εργοδότη και να μην αποκαλύπτει επιχειρησιακά μυστικά, καθώς και να προστατεύει τη φήμη της επιχείρησης.
 • Να τηρεί τους εσωτερικούς κανόνες που υιοθετούνται κατά τη διάρκεια παρουσίας του στην επιχείρηση.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις του εργοδότη

Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον εργαζόμενο την αμοιβή που έχει συμφωνηθεί κατά τη σύμβαση.

Οι εργοδότες έχουν επίσης την υποχρέωση να πληρώνουν την εισφορά κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας στους εργαζομένους.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για οποιαδήποτε ενέργεια υπογραφής ή τροποποίησης συμβολαίων εργασίας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω στο e-mail: office@kgmp-legal.com ή τηλεφωνήστε μας στο: +359 2 851 72 59.


Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές