Μπορεί να γίνει ίδρυση Συλλόγου ιδιοκτητών διαμερισμάτων μίας ή πολλών πολυκατοικιών, οι οποίες μπορεί να έχουν μία είσοδο ή και περισσότερες. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να δημιουργήσουν μια ένωση με σκοπό την απορρόφηση πόρων από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και τον δημόσιο ή δημοτικό προϋπολογισμό, από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις ή και χρήση ιδίων πόρων για σκοπούς μεγάλης ανακαίνισης ή σημαντικής ανακαίνισης κτιρίων βάσει ρυθμίσεων ιδιοκτησίας συγκυριαρχίας. Ο σύλλογος μπορεί επίσης να εκτελεί άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων.

Λάβετε υπόψη ότι τις περισσότερες φορές η διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων, τόσο σε συγκροτήματα κατοικιών όσο και σε τουριστικά συγκρότηματα, με περιορισμένη πρόσβαση διέπεται από μία σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ του επενδυτή και των ιδιοκτητών. Παρ ‘όλα αυτά, οι ιδιοκτήτες μπορούν να δημιουργήσουν ένα σύλλογο αντί να υπογράψουν συμβόλαιο συντήρησης με τον επενδυτή.

Ο Σύλλογος ιδιοκτητών διαμερισμάτων είναι νομικό πρόσωπο. Θα καταχωρηθεί στον αντίστοιχο δήμο βάσει της θέσης του κτιρίου υπό ρυθμίσεις ιδιοκτησίας συγκυριαρχίας. Η ένωση καταχωρείται επίσης στο Μητρώο BULSTAT.

Ο Σύλλογος θα περιλαμβάνει μια γενική συνέλευση, ένα διοικητικό συμβούλιο (διαχειριστή) και ένα συμβούλιο ελέγχου (ελεγκτή). Εκπροσωπείται από το διοικητικό συμβούλιο (διευθυντής) στις σχέσεις του με τις τοπικές αρχές και άλλα τρίτα μέρη.

Ίδρυση Συλλόγου ιδιοκτητών διαμερισμάτων

Ο Σύλλογος μπορεί να συσταθεί από ιδιοκτήτες, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 67 τοις εκατό των αδιαίρετων μετοχών των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας.

Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση ιδρυτικής συνέλευσης και μπορεί να υποβάλει σχέδιο συμφωνίας για την ίδρυση του συλλόγου.

Η Ιδρυτική Συνέλευση συγκαλείται με πρόσκληση που τοποθετείται σε περίοπτη και γενικά προσβάσιμη τοποθεσία στην είσοδο του κτιρίου. Η πρόσκληση περιέχει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνάντησης. Το προσχέδιο συμφωνίας για τη σύσταση του συλλόγου επισυνάπτεται επίσης στην πρόσκληση.

Η Ιδρυτική Συνέλευση πρέπει να:
 1. εκδίδει απόφαση για την ίδρυση του συλλόγου.
 2. καθορίσει το όνομα του συλλόγου. Το όνομα πρέπει να περιέχει δεσμευτικά το όνομα του κτιρίου, αν υπάρχει, και την πλήρη διεύθυνση αυτού. Όταν οι πόλεις υποδιαιρούνται σε περιφέρειες, το όνομα του συλλόγου, πρέπει επίσης να περιέχει το όνομα της περιφέρειας.
 3. εγκρίνει συμφωνία για την ίδρυση του συλλόγου.
 4. εκλέξει διοικητικό συμβούλιο (διαχειριστή) και συμβούλιο ελέγχου (ελεγκτή).

Όταν ο Σύλλογος ιδρύεται μόνο με σκοπό τη συμμετοχή σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης, η ιδρυτική συνέλευση μπορεί να ορίσει έναν συγκεκριμένο όρο για την ύπαρξη του συλλόγου.

Η συμφωνία για την ίδρυση του Συλλόγου ιδιοκτητών διαμερισμάτων περιλαμβάνει:
 • το όνομα του συλλόγου και τη διεύθυνσή του.
 • το αντικείμενο δραστηριότητας του συλλόγου.
 • τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
 • τη συμμετοχή, την εντολή και την οργάνωση των εργασιών του διοικητικού συμβουλίου (διευθυντή) και του συμβουλίου ελέγχου (ελεγκτή).
 • άλλες προϋποθέσεις στις οποίες συμφωνούν οι ιδιοκτήτες.

Τα πρακτικά της ιδρυτικής συνέλευσης και η εγκριθείσα συμφωνία υπογράφονται από όλα τα μέλη ή από τους εκπροσώπους τους.

Εγγραφή Συλλόγου ιδιοκτητών διαμερισμάτων

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου (διευθυντής) υποβάλλει αίτηση εντός 14 ημερών από τη Ιδρυτική Συνέλευση στην αντίστοιχη δημοτική αρχή για εγγραφή του συλλόγου σε δημόσιο μητρώο.

Τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση εγγραφής:
 1. Κατάλογος ιδιοκτητών που συμμετέχουν.
 2. Πρακτικά της Ιδρυτικής Συνέλευσης.
 3. Πρόσκληση για τη διεξαγωγή της ιδρυτικής συνέλευσης.
 4. Πρακτικά της πρόσκλησης για σύγκληση ιδρυτικής συνέλευσης.
 5. Τη συμφωνία για τη σύσταση συλλόγου ιδιοκτητών διαμερισμάτων.
 6. Δείγματα υπογραφών των προσώπων που εκπροσωπούν το σύλλογο, επικυρωμένα από συμβολαιογράφο.

Μετά την εγγραφή στο μητρώο η δημοτική αρχή εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής του συλλόγου.

Εντός 7 ημερών από την παραλαβή του πιστοποιητικού εγγραφής, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου (διευθυντής) πρέπει να υποβάλει αίτηση εγγραφής του συλλόγου στο Μητρώο BULSTAT.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για νομική συνδρομή, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail: office@kgmp-legal.com.


Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές