Οι φόροι και η κοινωνική ασφάλιση για το 2023 στη Βουλγαρία παραμένουν αμετάβλητοι. Ωστόσο, τα μηνιαία έξοδα ενδέχεται να αυξηθούν λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και των κατώτατων ορίων ασφάλισης που είναι διαφορετικά για κάθε επιχείρηση και επάγγελμα.

Ακολουθεί μία σύντομη επισκόπηση των φόρων και του καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης για το 2023 στη Βουλγαρία:

ΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ο φορος εταιρικου εισοδηματος παραμένει στο 10%.
Ο φόρος επί των μερισμάτων και των μετοχών εκκαθάρισης παραμένει στο 5%.

Οι ετήσιες φορολογικές δηλώσεις πρέπει να συμπληρωθούν και να υποβληθούν στην Εθνική Υπηρεσία Φορολογίας το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023.

Οι εταιρείες καταβάλλουν τον εταιρικό φόρο για το 2022 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 ο ελάχιστος μηνιαίος μισθός στη Βουλγαρία είναι 780 λέβα (=399 €). Κατά συνέπεια, ο ελάχιστος ωριαίος μισθός είναι 4.72 BGN (= 2.41 €) για εργασία 8 ωρών ημερησίως και 5 ημερών την εβδομάδα.

Ο ετήσιος συντελεστής του φόρου εισοδήματος στη Βουλγαρία παραμένει επίσης στο 10%.

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)

Ο συντελεστής ΦΠΑ στη Βουλγαρία παραμένει 20% το 2023 για όλες τις φορολογητέες πράξεις, εκτός εάν αναφέρεται ρητά ως μηδενικός συντελεστής.

Ο μειωμένος συντελεστής 9% εφαρμόζεται για τις φορολογητέες πράξεις που σχετίζονται με:
 • την παροχή υπηρεσιών τουριστικών καταλυμάτων σε ξενοδοχεία και παρόμοιες εγκαταστάσεις.
 • αγορές βιβλίων για φυσικούς φορείς ή που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά ή και τα δύο.
 • υπηρεσίες εστιατορίου και τροφοδοσίας, που συνίστανται στην προμήθεια έτοιμων ή μη προετοιμασμένων τροφίμων. Εξαιρούνται οι υπηρεσίες εστιατορίου και τροφοδοσίας που αποτελούνται από την παροχή αλκοολούχων ποτών (20% ΦΠΑ).
 • τρόφιμα κατάλληλα για μωρά ή βρέφη.
 • χαρτοπετσέτες ή πάνες για μωρά.
 • παροχή ενιαίας υπηρεσίας σε τουρίστες, καθώς και εκδρομές που διοργανώνονται από ταξιδιωτικούς και τουριστικούς πράκτορες με περιστασιακή μεταφορά επιβατών με λεωφορείο.
 • παροχή υπηρεσιών χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.

Οι εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή αγορές ως ενδιάμεσο σε τριμερή πράξη ή παροχή υπηρεσιών με τον τόπο εκτέλεσης στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, μαζί με την δήλωση ΦΠΑ, οφείλουν να υποβάλλουν και δήλωση VIES για τους σκοπούς της διεθνούς ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών. Οι δηλώσεις ΦΠΑ και τα λογιστικά μητρώα υποβάλλονται στην Εθνική Υπηρεσία Φορολογίας έως και την 14η ημέρα του μήνα, μετά τη φορολογική περίοδο στην οποία αναφέρονται.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Για το 2023 το ανώτατο επίπεδο πληρωμής κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας στη Βουλγαρία παραμένει στα 3 400 BGN (= 1 738,39 €).

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν ασφάλεια βάση του ελάχιστου μηνιαίου ποσού των 710 BGN (= 363 €).

Για το 2023 τα ποσά των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης παραμένουν τα ίδια και έχουν ως εξής:
 • Το ποσοστό του Ταμείου Συντάξεων είναι 19,8% για τους εργαζόμενους που γεννήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1960 και 14,8% για εκείνους που γεννήθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 1959.
 • Για το Ταμείο “Κοινή Νόσος και Μητρότητα” το ποσοστό είναι 3,5%.
 • Το ποσοστό του Ταμείου ανεργίας είναι 1%.
 • Το ποσοστό του Ταμείου Ασφάλισης Υγείας είναι 8%.

Επιπλέον, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν με δικά τους έξοδα μια πρόσθετη εισφορά κοινωνικής ασφάλισης για το Ταμείο επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών που κυμαίνεται μεταξύ 0,4% και 1,1% και το ακριβές ποσό εξαρτάται από τους τύπους των κυρίων οικονομικών δραστηριοτήτων που υιοθετήθηκαν στη Βουλγαρία.

Όλα τα φυσικά πρόσωπα που γεννήθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 1959 είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένα για συμπληρωματική σύνταξη σε ιδιωτικό ταμείο συντάξεων. Το ποσοστό συμπληρωματικής υποχρεωτικής ασφάλισης είναι 5%.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για νομική συνδρομή, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail: office@kgmp-legal.com.


Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές