Για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΚΞΧ), όλες οι επιχειρήσεις και οι ΜΚΟ που έχουν συσταθεί εντός της Βουλγαρικής επικράτειας πρέπει να διαθέτουν υπεύθυνο επικοινωνίας ΚΞΧ.

Σύμφωνα με το Βουλγαρικό νόμο για τα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι εταιρείες και οι ΜΚΟ υποχρεούνται να λαμβάνουν, να διατηρούν και να παρέχουν επαρκείς και ακριβείς πληροφορίες για τα φυσικά πρόσωπα που είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι.

Οι πληροφορίες σχετικά με τα φυσικά πρόσωπα που είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι καταχωρούνται στα αρχεία των εταιρειών και των ΜΚΟ στο Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο ΜΚΟ.

Μαζί με τη δήλωση πραγματικού δικαιούχου, ο Βουλγαρικός νόμος για τα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απαιτεί από οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισμό να διορίσει έναν υπεύθυνο επικοινωνίας για την καταπολέμηση αυτών.

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας μπορεί να είναι διευθυντής ή επίσημος εκπρόσωπος της εταιρείας ή των ΜΚΟ, καθώς και εξωτερικός σύμβουλος. Όταν ο υπεύθυνος επικοινωνίας δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπος, παρέχεται επικυρωμένη συμβολαιογραφική συγκατάθεση.

Σε περίπτωση που ο μοναδικός ιδιοκτήτης του κεφαλαίου, οι εταίροι, οι μέτοχοι και ο διαχειριστής είναι ξένες εταιρείες ή πολίτες, ένα πρόσωπο επικοινωνίας θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Εμπορικό Μητρώο και το Μητρώο ΜΚΟ.

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας ΚΞΧ είναι φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας είναι υποχρεωμένος να επικοινωνεί με τα ελεγκτικά ιδρύματα, για την υποστήριξη και την παροχή ενημερωμένων εγγράφων σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους και την εταιρική δομή της αντίστοιχης επιχείρησης.

Εταιρείες και ΜΚΟ που έχουν ήδη ανακοινώσει νόμιμο εκπρόσωπο με μόνιμη κατοικία στη Βουλγαρία δεν υποχρεούνται να δηλώσουν υπεύθυνο επικοινωνίας ΚΞΧ.

Η υποχρέωση δήλωσης του υπευθύνου αφορά τις υπάρχουσες εταιρείες και ΜΚΟ, καθώς και στις νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση ανακοίνωσης ενός υπεύθυνου επικοινωνίας, επιβάλλεται χρηματική ποινή από 1000 BGN έως 10.000 BGN.

Μπορούμε να σας προσφέρουμε ένα τέτοιο πρόσωπο επικοινωνίας ΚΞΧ με την αντίστοιχη ελάχιστη μηνιαία χρέωση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για νομική συνδρομή, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail: office@kgmp-legal.com ή τηλεφωνήστε μας στο: +359 2 851 72 59.


Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές