Τα ζητήματα των μισθών και της κοινωνικής ασφάλισης στη Βουλγαρία διέπονται από τον Κώδικα Εργασίας και τον Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΜΙΣΘΟΣ

Ο κώδικας εργασίας διέπει τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που σχετίζονται με τους μισθούς.

Το ποσό της αμοιβής της εργασίας καθορίζεται ανάλογα με τη διάρκεια της εργασίας ή ανάλογα με τα αποτελέσματα της εργασίας.

Ο ακαθάριστος μισθός είναι ο βασικός μισθός συν πρόσθετες αμοιβές προς αυτόν. Αυτό είναι το συνολικό χρηματικό ποσό που χρεώνεται ανά εργαζόμενο για ορισμένη περίοδο και αναφέρεται στο φύλλο μισθοδοσίας.

Ο καθαρός μισθός είναι το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στον εργαζόμενο. Υπολογίζεται με αφαίρεση όλων των εισφορών του ακαθάριστου μισθού, όπως προσωπικές ασφαλιστικές εισφορές, φόρος εισοδήματος και άλλες εισφορές σύμφωνες με το Βουλγαρικό νόμο.

Ο ελάχιστος μηνιαίος μισθός στη Βουλγαρία καθορίζεται από την κυβέρνηση και σήμερα (από 01.01.2019) ανέρχεται σε 560 λέβα (286 €). Κατά συνέπεια, ο ελάχιστος ωριαίος μισθός είναι 3,37 BGN (= 1,72 €), για κανονική διάρκεια εργασίας  8 ωρών ημερησίως και 5 ημερών την εβδομάδα.

Προβλέπεται ότι ο ελάχιστος μηνιαίος μισθός θα συνεχίσει να αυξάνεται – σε 610 BGN (311 €) από το 2020 και σε 650 BGN (332 €) από το 2021.

Για τους σκοπούς της διεθνούς ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών, οι εταιρείες και οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα για μισθούς και μερίσματα, που έχουν εισπραχθεί ή και έχουν καταβληθεί υπέρ αλλοδαπών εργαζομένων που είναι κάτοικοι άλλου κράτους μέλους της ΕΕ.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στις βουλγαρικές φορολογικές αρχές ως τις 15 Μαρτίου του επόμενου φορολογικού έτους.

Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν παρουσιάσει εγκαίρως τις πληροφορίες, καθώς και αν υπάρχουν ενδείξεις εσφαλμένων στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιμο 250 BGN (128 €), για κάθε εργαζόμενο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στη Βουλγαρία, υπάρχουν κατώτατα μηνιαία όρια για την πληρωμή της κοινωνικής ασφάλισης και της ασφάλισης υγείας, διαφορετικά για κάθε επιχείρηση και επάγγελμα. Αυτά τα όρια χρησιμεύουν ως βάση για τον υπολογισμό της εισφοράς κοινωνικής ασφάλισης.

Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων στο εργοστάσιο και στο γραφείο οφείλονται στις ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές που εισπράττονται (συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων που καταλογίζονται στους λογαριασμούς, αλλά δεν έχουν καταβληθεί ή στις μηνιαίες αμοιβές που δεν καταλογίζονται στους λογαριασμούς, αλλά τουλάχιστον στο ελάχιστο εισόδημα από εισφορές. Όσον αφορά τα πρόσωπα για τα οποία δεν έχει καθοριστεί εισόδημα ελάχιστης εισφοράς, εισπράττονται εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τον ελάχιστο μηνιαίο μισθό για τη Βουλγαρία, αλλά δεν υπερβαίνουν το ανώτατο μηνιαίο ποσό του εισφερόμενου εισοδήματος.

Για το 2019, τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών είναι:
  • Το ποσοστό του Ταμείου Συντάξεων είναι 19,8% για τους εργαζόμενους που γεννήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1960 και 14,8% για εκείνους που γεννήθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1959
  • Ταμείο “Κοινή Νόσος και Μητρότητα” το ποσοστό είναι 3,5%
  • Το ποσοστό του Ταμείου ανεργίας είναι 1%
  • Το ποσοστό του Ταμείου Ασφάλισης Υγείας είναι 8%

Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για συντάξεις, ανεργία, κοινές ασθένειες και μητρότητα κατανέμονται μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου με τον ακόλουθο λόγο:

  • για τους εργαζόμενους, που γεννήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1960, το 10,58% επιβαρύνει τον εργαζόμενο και το 13,72% τον εργοδότη
  • για τους εργαζομένους, που γεννήθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1959 το 8,38% επιβαρύνει τον εργαζόμενο και το 10,92% τον εργοδότη

Για το 2019 η εισφορά ασφάλισης υγείας κατανέμεται μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου με τον ακόλουθο τρόπο:

  • 3,2% για τον εργαζόμένο
  • 4,8% για τον εργοδότη

Επιπλέον, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν με δικά τους έξοδα μια πρόσθετη εισφορά κοινωνικής ασφάλισης για το ταμείο επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών που κυμαίνεται μεταξύ 0,4% και 1,1% και το ακριβές ποσό εξαρτάται από τους τύπους των κυρίων οικονομικών δραστηριοτήτων που υιοθετήθηκαν στη Βουλγαρία.

Όλα τα φυσικά πρόσωπα που γεννήθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1959 είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένα για συμπληρωματική σύνταξη σε γενικό ταμείο συντάξεων.

Το ποσοστό συμπληρωματικής υποχρεωτικής ασφάλισης είναι 5%.

Για το 2019 η συνεισφορά στα γενικά συνταξιοδοτικά ταμεία κατανέμεται μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου με τον ακόλουθο τρόπο:

  • 2,2% για τον εργαζόμένο
  • 2,8% για τον εργοδότη

Οι συμπληρωματικές εισφορές υποχρεωτικής συνταξιοδότησης πληρώνονται ταυτόχρονα με τις δημόσιες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Ο Βουλγαρικός νόμος έχει θέσει ένα ανώτατο όριο για την πληρωμή της κοινωνικής ασφάλισης και της ασφάλισης υγείας στη Βουλγαρία, η οποία ισχύει για όλες τις δραστηριότητες και τα επαγγέλματα. Για το 2019 αυτό το ανώτατο όριο ανέρχεται στο ποσό των 3 000 BGN (1 533,87 €).

Η προθεσμία υποβολής των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης είναι το αργότερο μέχρι τις 25 του επόμενου μήνα.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ο ετήσιος συντελεστής του φόρου εισοδήματος στη Βουλγαρία είναι 10% του εισοδήματος.

Για τα εισοδήματα από εργασιακές σχέσεις, ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατεί μηνιαία προκαταβολή με συντελεστή 10% της μηνιαίας φορολογικής βάσης.

Η μηνιαία φορολογική βάση καθορίζεται από το φορολογητέο εισόδημα από την απασχόληση, που υπολογίζεται για τον αντίστοιχο μήνα, μειώνεται με την παρακράτηση από τον εργοδότη υποχρεωτικών εισφορών, οι οποίες καταβάλλονται από τον εργαζόμενο.

Ο εργοδότης μετά την καταβολή του φορολογητέου εισοδήματος για τον αντίστοιχο μήνα παρακρατεί τον φόρο. Όταν κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου μήνα πραγματοποιούνται μόνο μερικές πληρωμές για τον τρέχον ή για έναν άλλο μήνα, ο εργοδότης καταβάλλει φόρο, που καθορίζεται από το ακαθάριστο ποσό των μερικών πληρωμών.

Η προκαταβολή του φόρου που υποχρεούται να παρακρατήσει ο εργοδότης πρέπει να υποβληθεί το αργότερο ως τις 25 του επόμενου μήνα. Μετά από αυτό ο φόρος παρακρατείται ή γίνονται μερικές πληρωμές.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για νομική συνδρομή, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail: office@kgmp-legal.com ή τηλεφωνήστε μας στο: +359 2 851 72 59.


Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές