Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι για τη λύση της σύμβασης εργασίας στη Βουλγαρία είναι η παραίτηση, η μείωση του προσωπικού, η αμοιβαία συμφωνία, η έλλειψη ικανότητας για αποτελεσματική εργασιακή απόδοση κ.λπ.

Ωστόσο, ένας εργοδότης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση μόνο για συγκεκριμένους λόγους. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η βουλγαρική εργατική νομοθεσία προβλέπει ειδικούς κανόνες σχετικά με την καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη που πρέπει να τηρούνται αυστηρά.

Η λύση της σύμβασης εργασίας πρέπει να γίνεται γραπτώς. Εντός επτά ημερών μετά τον τερματισμό, ο εργοδότης αποστέλλει μια σχετική ειδοποίηση στην Εθνική Υπηρεσία Εσόδων.

Κοινοί λόγοι για τη λύση της σύμβασης εργασίας

Η σύμβαση εργασίας μπορεί να τερματιστεί με αμοιβαία συμφωνία. Το συμβαλλόμενο μέρος που έχει λάβει καταγγελία λύσης της σύμβασης εργασίας υποχρεούται να λάβει θέση και να ενημερώσει το άλλο μέρος εντός 7 ημερών από την παραλαβή. Εάν δεν το πράξει, θεωρείται ότι η πρόταση απορρίπτεται και δεν υπάρχει συμφωνία.

Η εργασιακή σχέση λήγει χωρίς κανένα από τα μέρη να υποχρεούται να ειδοποιήσει το άλλο:
 • με τη λήξη του συμφωνηθέντος χρόνου που αναφράφεται στο συμβόλαιο εργασίας.
 • με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργασίας όπως αναφέρεται στο συμβόλαιο.
 • εάν ο εργαζόμενος δεν μπορεί να εκτελέσει την εργασία που του έχει ανατεθεί λόγω ασθένειας που έχει οδηγήσει σε μόνιμη μείωση της ικανότητας του ή λόγω αντενδείξεων για την υγεία του.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, καθένα από τα μέρη μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας χωρίς άλλη ειδοποίηση ή συνέπειες.

Λύση της σύμβασης εργασίας με προειδοποίηση

Ο εργαζόμενος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας ανά πάσα στιγμή με γραπτή ειδοποίηση. Η προθεσμία ειδοποίησης είναι 30 ημέρες, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει για μεγαλύτερη περίοδο, αλλά όχι περισσότερο από τρεις μήνες. Μια σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μπορεί να τερματιστεί με γραπτή ειδοποίηση 3 μηνών, αλλά όχι περισσότερο από το υπόλοιπο της διάρκειας της σύμβασης. Η περίοδος ειδοποίησης αρχίζει να τρέχει την ημέρα μετά την παραλαβή της εν λόγω ειδοποίησης. Με τη συγκατάθεση του εργοδότη, μια ειδοποίηση μπορεί επίσης να αποσυρθεί πριν από τη λήξη της περιόδου ειδοποίησης.

Η ίδια διάρκεια της περιόδου ειδοποίησης ισχύει για τους εργοδότες.

Ένας εργοδότης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας, δίνοντας στον υπάλληλο γραπτή ειδοποίηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • κατά το κλείσιμο της επιχείρησης ή ενός τομέα αυτής.
 • μείωσης προσωπικού.
 • μείωσης του όγκου εργασίας με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων.
 • όταν η εταιρεία σταματάει να λειτουργεί για περισσότερες από 15 εργάσιμες ημέρες.
 • όταν ο εργαζόμενος δεν έχει την ικανότητα για αποτελεσματική εκτέλεση εργασίας.
 • όταν ο εργαζόμενος δεν διαθέτει το εκπαιδευτικό επίπεδο ή τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την εργασία που εκτελεί.
 • μετά από αλλαγή στην περιγραφή της εργασίας, όταν ο εργαζόμενος δεν πληροί πλέον τις εν λόγω απαιτήσεις και ικανότητες στις νέες ανάγκες.
 • όταν η θέση που απασχολείται ο εργαζόμενος στην εταιρεία πρέπει να αδειάσει για την αποκατάσταση ενός αδικαιολόγητα απολυμένου εργαζομένου, ο οποίος προηγουμένως κατείχε την ίδια θέση.

Με το κλείσιμο τομέα μίας επιχείρησης, καθώς και με τη μείωση προσωπικού ή τη μείωση όγκου της εργασίας, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να επιλέξει: Ενεργώντας για την καλή λειτουργία της εταιρείας, ο εργοδότης μπορεί να απολύσει εργαζομένους των οποίων οι θέσεις δε μειώνονται προκειμένου να κρατήσει εκείνους που έχουν υψηλότερα προσόντα και είναι πιο αποτελεσματικοί και παραγωγικοί στην εργασία.

Επίσης, και τα δύο μέρη μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση εργασίας πριν από τη λήξη της περιόδου ειδοποίησης έναντι αποζημίωσης για την περίοδο ειδοποίησης που δεν έχει τηρηθεί.

Λύση της σύμβασης εργασίας χωρίς προειδοποίηση

Και τα δύο μέρη μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση εργασίας γραπτώς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση όταν:
 • δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του λόγω ασθένειας.
 • ο εργοδότης καθυστερεί την πληρωμή της αμοιβής εργασίας ή παροχών βάσει του Κώδικα Εργασίας ή βάσει της κοινωνικής ασφάλισης.
 • ο εργοδότης αλλάζει τον τόπο ή τη φύση της εργασίας ή τη συμφωνηθείσα αμοιβή εργασίας. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να κάνει τέτοιες αλλαγές, καθώς και όταν ο εργοδότης δεν εκπληρώνει άλλες υποχρεώσεις που έχουν συμφωνηθεί με τη σύμβαση εργασίας.
 • ο εργοδότης δίνει άδεια χωρίς αποδοχές στον εργαζόμενο χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Ένας εργοδότης μπορεί να λύσει μία σύμβαση εργασίας χωρίς προειδοποίηση όταν ο εργαζόμενος υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα. Επιπλέον, ο εργοδότης μπορεί να απολύσει έναν υπάλληλο χωρίς προειδοποίηση όταν αυτός έχει συληφθεί για αδίκημα και έχει καταδικαστεί.

Λύση της σύμβασης εργασίας με πρωτοβουλία του εργοδότη σε σχέση με τη συμφωνηθείσα αποζημίωση

Ο εργοδότης μπορεί να προσφέρει στον εργαζόμενο τη λήξη της σύμβασης εργασίας ως αποζημίωση. Ο εργαζόμενος πρέπει να αποφασίσει εάν αποδεχτεί ή απορρίψει την πρόταση εντός 7 ημερών.

Εάν ο εργαζόμενος αποδεχτεί την προσφορά, ο εργοδότης οφείλει αποζημίωση στο ποσό που δεν είναι μικρότερο από το τετραπλό ποσό της ακαθάριστης μηνιαίας αμοιβής εργασίας όπως λήφθηκε την τελευταία φορά, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει για μεγαλύτερο ποσό αποζημίωσης.

Εάν αυτή η αποζημίωση δεν καταβληθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης εργασίας, τότε θεωρείται ότι η σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για οποιαδήποτε ενέργεια υπογραφής ή τροποποίησης συμβολαίων εργασίας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω στο e-mail: office@kgmp-legal.com ή τηλεφωνήστε μας στο: +359 2 851 72 59.


Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές