Η 30η Σεπτεμβρίου 2021 είναι η προθεσμία για τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών απολογισμών για το 2020 στο Εμπορικό Μητρώο και το Μητρώο ΜΚΟ, μέσω οικονομικής δημοσίευσης ή μέσω του Διαδικτύου.

Όλες οι εταιρείες που πραγματοποίησαν επιχειρηματικές δραστηριότητες το 2020 δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την Έκθεση Δραστηριοτήτων τους στο Εμπορικό Μητρώο.

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που έχουν εγγραφεί εκ νέου στην Υπηρεσία του Μητρώου υποβάλλουν τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό για το 2020 στο Μητρώο ΜΚΟ.

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που λειτουργούν για ιδιωτικό όφελος και δεν έχουν εγγραφεί εκ νέου στην Υπηρεσία του Μητρώου υποβάλλουν τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό μέσω οικονομικής δημοσίευσης ή μέσω του Διαδικτύου..

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που λειτουργούν προς όφελος του κοινού και δεν έχουν επανεγγραφεί στην Υπηρεσία του Μητρώου δεν υποβάλλουν ετήσιες οικονομικές εκθέσεις.

Για την υποβολή του ετήσιου οικονομικού απολογισμού για το 2020 στο Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο ΜΚΟ, τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν είναι τα ακόλουθα:
  1. Αίτηση, υπόδειγμα G2.
  2. Ετήσιος οικονομικός απολογισμός και Έκθεση Δραστηριοτήτων, εάν ο νόμος απαιτεί την υποβολή αυτών.
  3. Δήλωση του άρθ. 62α, παρ. 2, σημείο 2 του Διατάγματος αριθ. 1 του 2007 σχετικά με την τήρηση, αποθήκευση και πρόσβαση στο εμπορικό μητρώο και στο μητρώο νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
  4. Δήλωση σχετικά με τη γνησιότητα των περιστάσεων που δηλώθηκαν για είσοδο και την αποδοχή των πράξεων του άρθ. 13, παρ. 4 του Νόμου περί εμπορικού μητρώου και του μητρώου νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
  5. Έγγραφο καταβολής κρατικού τέλους.
  6. Πληρεξούσιο.

Ο ετήσιος οικονομικός απολογισμός και η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που πρόκειται να υποβληθούν παρουσιάζονται με πρωτότυπο επικυρωμένο αντίγραφο ή αντίγραφο επικυρωμένο από τον αιτούντα. Ο ετήσιος οικονομικός απολογισμός και η έκθεση δραστηριοτήτων υποβάλλονται σε μορφή και κείμενο σύμφωνα με το οποίο ο αντίστοιχος ελεγκτής έχει ορίσει. Το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου υποβάλλεται επίσης σε δημοσίευση.

Η δήλωση του άρθ. 62α, παρ. 2, σημείο 2 του Διατάγματος № 1 του 2007 υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή τη ΜΚΟ. Δεν απαιτείται συμβολαιογραφική επικύρωση της υπογραφής του.

Έγγραφα για την υποβολή ενός ετήσιου οικονομικού απολογισμού μπορούν να υποβληθούν σε έντυπη μορφή σε οποιοδήποτε γραφείο της Υπηρεσία του Μητρώου και όχι μόνο στην έδρα του αντίστοιχου εμπόρου ή ΜΚΟ. Ο νόμος δεν επιτρέπει την αποστολή εγγράφων ταχυδρομικώς ή μέσω κούριερ λόγω της ανάγκης επαλήθευσης της ταυτότητας του προσώπου που τα υποβάλλει. Τα έγγραφα μπορούν επίσης να υποβληθούν και ηλεκτρονικά, έτσι γίνεται έκπτωση 50% στο ποσού του οφειλόμενου κρατικού τέλους.

Ο δικηγόρος με εξουσιοδοτημένη γραπτή εντολή, μπορεί επίσης να υποβάλει έγγραφα για την ανακοίνωση ετήσιου οικονομικού απολογισμού. Το πλεονέκτημα στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι για το πληρεξούσιο δεν απαιτείται να πιστοποιείται από συμβολαιογράφο και έτσι εξοικονομείται τέλος για την υπογραφή του αντιπροσώπου του αντίστοιχου εμπόρου ή ΜΚΟ.

Ο αιτών μπορεί επίσης να είναι και ο λογιστής που έχει καταρτίσει και υπογράψει τον απολογισμό. Σε αυτή την περίπτωση το πληρεξούσιο του πρέπει να συνοδεύεται από το γνήσιο της υπογραφής από συμβολαιογράφο.

Ο Νόμος περί λογιστικής προβλέπει σοβαρές ποινές και πρόστιμα για πρόσωπα που δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωσή τους να υποβάλλουν ετήσιο οικονομικό απολογισμό στο Εμπορικό Μητρώο ή στο Μητρώο ΜΚΟ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Οι υπεύθυνοι υπάλληλοι υπόκεινται σε πρόστιμο από 200 έως 3.000 λέβα και στην επιχείρηση χρηματική ποινή που κυμαίνεται μεταξύ του 0,1 και 0,5% των καθαρών εσόδων από πωλήσεις για την περίοδο αναφοράς στην οποία δεν έχει υποβληθεί ετήσιος οικονομικός απολογισμός. Αν η παράβαση επαναληφθεί, τα πρόστιμα και οι ποινές διπλασιάζονται.

Τα τελευταία χρόνια η Υπηρεσία του Μητρώου και η Εθνική Υπηρεσία Φορολογικών εσόδων συνεργάζονται στενά και ενεργά για τον εντοπισμό παραβάσεων σε σχέση με την υποβολή ετήσιων οικονομικών απολογισμών και σε παραβάσεις προβλέπονται κυρώσεις σύμφωνα με το νόμο.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να υποβάλλετε δήλωση για τη μη δραστηριότητα της εταιρείας ή της ΜΚΟ σας. Δεν χρειάζεται να έρθετε στο γραφείο μας! Εξοικονομήστε χρόνο και κόπο, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω e-mail: office@kgmp-legal.com. Θα υποβάλλουμε τα έγγραφά σας στο Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο ΜΚΟ την ίδια ημέρα και θα σας στείλουμε μια ειδοποίηση με αριθμό πρωτοκόλου.


Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές