Τις περισσότερες φορές, η μεταβίβαση της επιχείρησης, ως σύνολο δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και πραγματικών σχέσεων, μεταβιβάζεται με συμφωνία πώλησης και αγοράς. Ωστόσο, είναι επίσης δυνατή η μεταφορά μιας επιχείρησης μέσω άλλης νόμιμης συναλλαγής και μεθόδου. Για παράδειγμα, με συμβόλαιο δωρεάς, συνεισφορά σε είδος ή συγχώνευση.

Σύμφωνα με τον εμπορικό νόμο της Βουλγαρίας, η “επιχείρηση” (ως αντικείμενο δικαίου) περιλαμβάνει:
  • όλα τα δικαιώματα (περιουσιακά στοιχεία) – δικαιώματα ιδιοκτησίας και περιορισμένα πραγματικά δικαιώματα επί ακινήτων και κινητών, μετοχών και αποθεμάτων, εμπορική επωνυμία, σήμα κ.λπ.
  • όλες τις υποχρεώσεις – δάνεια, πιστώσεις, εξασφαλίσεις προς όφελος τρίτων, υποχρεώσεις βάσει συμβάσεων με πελάτες, προμηθευτές και υπαλλήλους κ.λπ.
  • πραγματικές σχέσεις – εμπορικά μυστικά, τεχνογνωσία, πελατεία, κανάλια διανομής, αναπτυξιακές προοπτικές και ελπίδες κ.λπ.

Πρώτα απ’ όλα, είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι μια επιχείρηση μπορεί να μεταφερθεί μόνο εάν έχουν καταβληθεί όλες οι οφειλόμενες αμοιβές, αποζημιώσεις, υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων των οποίων οι εργασιακές σχέσεις έχουν τερματιστεί έως και τρία χρόνια πριν τη μεταβίβαση της επιχείρησης. Ωστόσο, η επιχείρηση μπορεί να μεταφερθεί χωρίς την καταβολή τέτοιων υποχρεώσεων, μόνο εάν τα μέρη συμφωνήσουν ρητά ότι ο αγοραστής της επιχείρησης θα πληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις.

Δεύτερον, ο πωλητής πρέπει να υποβάλει ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 77 του Κώδικα Διαδικασίας Φορολογίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην Εθνική Υπηρεσία Εσόδων.

Η Εθνική Υπηρεσία Εσόδων εκδίδει πιστοποιητικό εντός 60 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης.

Τρίτον, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες, προκειμένου να καθοριστεί μία τιμή αγοράς για τη μεταβιβασθείσα επιχείρηση. Έτσι, ο πωλητής θα αποφύγει τις διαφορές με τις φορολογικές αρχές. Λάβετε υπόψη ότι η πώληση μιας επιχείρησης δεν αποτελεί παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών κατά την έννοια του Νόμου περί ΦΠΑ της Βουλγαρίας. Επομένως, δεν προστίθεται ΦΠΑ στην τιμή.

Τέταρτον, ο πωλητής και ο αγοραστής συνάπτουν συμφωνία πώλησης και αγοράς υπογράφοντας τη σύμβαση ενώπιον συμβολαιογράφου.

Το επόμενο βήμα της μεταβίβασης της επιχείρησης είναι η υποβολή αίτησης στο Εμπορικό Μητρώο. Τα έγγραφα μπορούν να υποβληθούν τόσο από τον πωλητή όσο και από τον αγοραστή. Όταν τα έγγραφα υποβάλλονται από δικηγόρο πληρώνεται μόνο το 50% των κρατικών φόρων.

Η μεταβίβαση μιας επιχείρησης καταγράφεται ταυτόχρονα στο Εμπορικό Μητρώο, στα αρχεία του πωλητή και αυτά του αγοραστή. Σε περίπτωση που η επιχείρηση περιλαμβάνει ακίνητα ή δικαιώματα σε ακίνητα, η συμφωνία πώλησης και αγοράς, γίνεται εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων. Εάν η επιχείρηση περιλαμβάνει εμπορικά σήματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η σύμβαση πρέπει να καταχωριθεί και στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Περαιτέρω, ο πωλητής πρέπει να ενημερώσει όλους τους πιστωτές και τους οφειλέτες για την πραγματοποιηθείσα αλλαγή. Εκτός, αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία με τους πιστωτές, ο πωλητής ευθύνεται από κοινού με τον αγοραστή μέχρι το ποσό των λαμβανόμενων δικαιωμάτων. Οι πιστωτές με οφειλές πρέπει πρώτα να απευθύνονται στον πωλητή της επιχείρησης.

Επιπλέον, ο αγοραστής πρέπει να διαχειρίζεται ξεχωριστά την μεταβιβαζόμενη επιχείρηση για περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία εγγραφής της μεταβίβασης στο Εμπορικό Μητρώο.

Λάβετε υπόψη, ότι σύμφωνα με το άρθρο 124, παρ. 2 του βουλγαρικού νόμου περί φόρου εισοδήματος εταιρειών ο πωλητής φέρει ευθύνη για τις φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης έως την έκταση των λαμβανόμενων δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα που λαμβάνονται αποτιμώνται σε τιμές αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για νομική συνδρομή σχετικά με τη μεταβίβαση της επιχείρησης, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail: office@kgmp-legal.com ή τηλεφωνήστε μας στο: +359 888 980 160.


Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές