Οι αδρανείς εταιρείες και οι ΜΚΟ στη Βουλγαρία δημοσιεύουν δήλωση μη δραστηριότητας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 στο Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο ΜΚΟ το αργότερο ως τις 30 Ιουνίου 2022.

Δήλωση μη δραστηριότητας υποχρεούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα:
  • οποιαδήποτε αδρανή εταιρεία.
  • όλα τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΜΚΟ), είτε πρόκειται για όφελος κοινού συμφέροντος είτε για ιδιωτικό όφελος, οι οποίοι έχουν επανεγγραφεί στην Υπηρεσία του Μητρώου.

Οι ΜΚΟ, που δεν έχουν εγγραφεί εκ νέου στην Υπηρεσία του Μητρώου και οι οποίες δεν ασκούσαν δραστηριότητες το 2021, πρέπει να δημοσιεύσουν δήλωση μη δραστηριότητας είτε μέσω μίας οικονομικής εφημερίδας είτε μέσω του διαδικτύου έως τις 30 Ιουνίου 2022. Η δήλωση μπορεί επίσης να δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο της αντίστοιχης ΜΚΟ.

Σε περίπτωση που έχει ανακοινωθεί δήλωση μη δραστηριότητας για το 2020 και εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του 2021, αδρανείς εταιρείες και ΜΚΟ δεν θα υποβάλουν νέα δήλωση φέτος.

Για την υποβολή δήλωσης μη δραστηριότητας απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:
  1. Αίτηση, υπόδειγμα G3
  2. Τυποποιημένη δήλωση μη δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθ. 38, παρ. 9, σημείο 2 του Νόμου περί Λογιστικής
  3. Δήλωση μη δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθ. 38, παρ. 9, σημείο 2 του Νόμου περί Λογιστικής, όπου τα προσωπικά δεδομένα, εκτός εκείνων που απαιτούνται από το νόμο, διαγράφονται
  4. Δήλωση σχετικά με τη γνησιότητα των περιστάσεων που δηλώθηκαν για είσοδο και την αποδοχή των πράξεων του άρθ. 13, παρ. 4 του Νόμου περί εμπορικού μητρώου και του μητρώου νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
  5. Πληρεξούσιο εάν η αίτηση δεν υποβάλλεται προσωπικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αντίστοιχου εμπόρου ή εκπρόσωπο μη κυβερνητικής οργάνωσης

Τα έγγραφα μπορούν να υποβληθούν από δικηγόρο με ηλεκτρονική υπογραφή. Το πλεονέκτημα στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι το πληρεξούσιο δεν απαιτείται να είναι πιστοποιημένο από συμβολαιογράφο και έτσι εξοικονομούνται χρήματα από το τέλος για την υπογραφή του αντιπροσώπου του αντίστοιχου εμπόρου ή ΜΚΟ.

Οι λογιστές ΔΕΝ δικαιούνται να υποβάλλουν δηλώσεις μη δραστηριότητας.

Δεν οφείλεται κρατικό τέλος για δημοσίευση δήλωσης μη δραστηριότητας στο Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο ΜΚΟ.

Μέχρι τις 31 Ιουλίου 2022, η Υπηρεσία του Μητρώου πρέπει να στείλει στην Εθνική Υπηρεσία Φορολογικών υποθέσεων κατάλογο των εταιρειών και των ΜΚΟ που έχουν υποβάλλει αίτηση για την ανακοίνωση στο Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο ΜΚΟ δήλωσης μη δραστηριότητας. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωσή τους να δημοσιεύσουν την εν λόγω δήλωση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας αντιμετωπίζουν σοβαρά πρόστιμα.

Επιπρόσθετα, οι εταιρείες και οι ΜΚΟ που δεν ασκούσαν δραστηριότητες το 2021 έχουν την υποχρέωση να το δηλώσουν και στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία το αργότερο ως τις 30 Ιουνίου 2021.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να υποβάλλετε δήλωση για τη μη δραστηριότητα της εταιρείας ή της ΜΚΟ σας. Δεν χρειάζεται να έρθετε στο γραφείο μας! Εξοικονομήστε χρόνο και κόπο, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω e-mail: office@kgmp-legal.com. Θα υποβάλλουμε τα έγγραφά σας στο Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο ΜΚΟ την ίδια ημέρα και θα σας στείλουμε μια ειδοποίηση με αριθμό πρωτοκόλου.


Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές