С последните изменения на Семейния кодекс се въведе и по нашето законодателство подписването на брачен договор като възможен режим за уреждане на имуществените отношения между съпрузи.

Брачен договор може да бъде подписан от съпрузите както при сключване, така и по време на брака.

В него се съдържат уговорки само относно имуществени отношения между страните като:
 • правата на съпрузите върху имуществото, което се придобива по време на брака;
 • правата на съпрузите върху притежаваното от тях имущество преди брака;
 • начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище;
 • участието на съпрузите в разходите и задълженията;
 • имуществените последици при развод;
 • издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод;
 • издръжката на децата от брака;
 • други имуществени отношения, доколкото това не противоречи на разпоредбите на Семейния кодекс.
Не е допустима уговорка предбрачно имущество на една от страните да стане съпружеска имуществена общност.

Брачният договор не може да съдържа разпореждания за случай на смърт. Ограничението не се отнася за разпорежданията относно дяловете на съпрузите при прекратяване на уговорена съпружеска имуществена общност.

Брачният договор се сключва лично от страните в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите.

Когато с него се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот, той се заверява от нотариус, в чийто район се намира имотът. Когато имотите, предмет на договора, се намират в районите на действие на различни нотариуси, нотариалното удостоверяване се извършва от нотариус в един от тези райони по избор на страните.

Договорът, с който се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот, има прехвърлително действие и се вписва в имотния регистър. Когато брачният договор е сключен по време на брака, за неговото сключване се прави отбелязване в акта за сключване на граждански брак и договорът се регистрира. Брачният договор поражда действие от момента на сключване на брака, а когато е сключен по време на брака – от деня на сключване на договора или от друга дата, определена в него.

Брачният договор се прекратява:
 • по взаимно съгласие на съпрузите. В този случай те могат да изберат законов режим или да сключат нов договор. Ако не направят това, прилага се законовият режим на общност;
 • по иск на единия съпруг при съществена промяна на обстоятелствата, ако договорът сериозно застрашава интересите на съпруга, на ненавършилите пълнолетие деца или на семейството;
 • при прекратяване на брака, освен клаузите, които уреждат последиците от прекратяването и са предназначени да действат и след него.

Брачният договор може да бъде развален и по съдебен ред.

В случай, че се нуждаете от съдействие за изготвяне на брачен договор или от консултация в областта на семейното право, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия