Българският закон допуска регистрацията на клон на чуждестранно ЮЛНЦ в България само ако целите на чуждите неправителствени организации не противоречат на обществения ред и закона у нас. Клонът на чуждестранно ЮЛНЦ може да извършва дейност както в обществена, така и в частна полза.

Клонът трябва да се впише в Регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията. При регистрацията си той получава собствен ЕИК. След това може да открие и собствена банкова сметка в българска банка.

Клонът не е отделно, самостоятелно ЮЛНЦ, а част от организацията, която го е създала. Ако тя бъде прекратена и клонът ще преустанови съществуването си.

Наименованието на клона трябва да съдържа наименованието на чуждестранното ЮЛНЦ, добавката „клон“ и населеното място, където ще бъде седалището му.

Представителят на клона извършва действия от името на чуждестранното ЮЛНЦ. За това, с решението за откриване на клон на ЮЛНЦ трябва да се определи и обема на представителната му власт. На него могат да се предоставят пълни права да управлява и представлява клона. Възможно е обаче той да разполага с по-ограничени права. Във всички случаи на представляващия на клона трябва да се даде нотариално заверено пълномощно. Също така, може да се сключи и договор за възлагане на управлението на клона.

За регистрация на клон на чуждестранно ЮЛНЦ се подават следните документи:
  1. Заявление, образец А18;
  2. Нотариално заверено съгласие и образец от подписа на лицето, определено за представляващ клона;
  3. Учредителен акт на чуждестранното ЮЛНЦ, вкл. препис със заличени лични данни;
  4. Удостоверение за актуално състояние или извлечение от съответния регистър на държавата, в която е регистрирано чуждестранното ЮЛНЦ;
  5. Протокол от ОС или на управителния/върховния орган на чуждестранното ЮЛНЦ, вкл. препис със заличени лични данни. Протоколът трябва да съдържа решения за откриване на клон и за избор на представляващ клона;
  6. Нотариално заверено пълномощно за представляващия на клона;
  7. Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и представените за обявяване актове;
  8. Пълномощно;
  9. Платежно нареждане или вносна бележка за платена държавна такса.

Документите на чужд език се представят със заверен превод на български език.

Държавната такса за регистрация на клон на чуждестранно ЮЛНЦ е 25 лева, ако заявлението е подадено по електронен път от адвокат.

Адвокатското пълномощно не се заверява от нотариус. В случай че документите се подават от друг пълномощник обаче, неговото пълномощно и Заявлението А18 трябва да са нотариално заверени.

В случай, че се нуждаете от правна консултация или съдействие във връзка с регистрация на клон на български и чуждестранни търговски дружества или ЮЛНЦ, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия