Организаторите на спортни мероприятия, вкл. и футболните клубове, са длъжни да прилагат мерки срещу противообществени прояви, извършени при провеждането на спортни събития. Това тяхно задължение произтича от Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия (ЗООРПСМ). За тази цел те трябва да поставят видеокамери и да заснемат поведението на зрителите в спортната зона и спортния обект. Записите от камерите се предоставят само на органите с функции по противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и националната сигурност.

КЗЛД публикува и специално Становище рег. № ПНМД-01-30 от 15.04.2024 г. относно задълженията на футболните клубове при използването на камери за видеонаблюдение. Макар че това Становище е дадено по повод на запитване във връзка с дейността на футболните клубове, с него трябва да се съобразяват всички организатори на спортни мероприятия.

При използване на системи за видеонаблюдение организаторите на спортни мероприятия, в т.ч. футболните и другите спортни клубове, извършват редовно и систематично мащабно наблюдение на субектите на данни предвид значителния или неограничен брой засегнати лица. За това КЗЛД приема, че:

Футболните клубове са длъжни да определят длъжностно лице по защита на данните.

Длъжностното лице по защита на данните може да бъде служител в клуба. Няма пречка да се сключи и договор за ДЛЗД-услуги с външно лице. Определеното лице трябва да бъде вписано в Регистъра на администраторите/обработващите лични данни, определили ДЛЗД, който се води от Комисията.

Футболните клубове са длъжни да извършат и оценка на въздействието върху защитата на личните данни.

Оценката на въздействието има за цел да опише обработването, да оцени неговата необходимост и пропорционалност и да спомогне за управлението на рисковете за правата и свободите на физическите лица, произтичащи от обработването на лични данни, като ги оцени и определи мерки за справяне с тези рискове. С изготвянето на такава оценка клубовете ще изпълнят и задължението си за отчетност по GDPR. При евентуална проверка от КЗЛД това е един от документите, които ще трябва да представят на Комисията.

Охранителните фирми, които се наемат за охрана на спортни събития, в т.ч. и на футболни мачове, също трябва да определят длъжностно лице по защита на данните.

За изпълнение на задълженията си за осигуряване на ред и сигурност в спортната зона и спорните обекти преди, по време и след провеждането на спортното събитие, организаторите на спортни мероприятия, респ. футболният клуб-домакин, могат да сключат договор за охрана с лицензирани охранителни фирми. В този случай между клубовете и фирмите за охрана възникват отношения между администратор и обработващ на лични данни. Това означава, че страните трябва задължително да подпишат и договор/споразумение във връзка с обработването на личните данни.

На охранителната фирма може да се възложи и извършване на видеонаблюдение за целите на ЗООРПСМ. В този случай тя трябва да съхранява видеозаписите за срок от 3 месеца, а не за 2 месеца както е в общия случай по чл. 56, ал. 4 от Закона за частната охранителна дейност. След изтичане на 3-месечния срок, записите се унищожават (изтриват), освен ако съдържат данни за извършено престъпление или нарушение по ЗООРПСМ. За изтриването на видеозаписите задължително трябва да се състави протокол.

Ако се нуждаете от консултация, изготвяне на документи по GDPR или от услуга външно ДЛЗД, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия