Гражданите вече ще могат да получават необходимите им удостоверения от регистъра на населението от всяка община, район или кметство. Отпадна изискването тези удостоверения да се издават по постоянен или настоящ адрес на заявителя, тъй като Националната база данни “Население” се поддържа в електронен вид и всички общини, райони и кметства имат достъп до нея.

Удостоверения за семейно положение, съпруг/а и деца, удостоверения за сключване на брак, удостоверения за постоянен и настоящ адрес, респ. за промени в тях, удостоверения за идентичност на лице с различни имена и др. ще могат да се заявяват и получават от всяка общинска администрация, независимо от адресната регистрация на гражданина.

Единствено удостоверението за наследници и за в бъдеще ще се издава само от общината, района или кметството по последния постоянен адрес на починалото лице.

С измененията в Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, обнародвани в бр. 5 от 17.01.2020 г. на „Държавен вестник“, бяха въведени и други промени, които ще облекчат гражданите при заявяване на административна услуга, която се извършва въз основа на данните от Национална база данни “Население”.

Искането за издаване на удостоверения, вкл. и за удостоверение за наследници, може да се подаде на хартиена бланка по образец на място в избраната от заявителя община. То може да бъде изпратено и по електронен път, подписано с електронен подпис от заявителя.

За пръв път се въвежда възможността искането за издаване на съответното удостоверение да бъде направено и устно. Устното искане ще се отразява в протокол по образец. Протоколът ще се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставил. Единственото изключение е удостоверението за наследници. То не може да бъде издадено по устно искане на заинтересованото лице.

Служителите вече изцяло служебно ще събират необходимите данни, когато същите не са налични в общината, в която се издава удостоверението. Това е особено облекчение за гражданите, които искат да получат удостоверение за наследници. Досега, когато някой от починалите наследници на наследодателя е имал последен постоянен адрес в друга община, заявителят трябваше първо да извади такова удостоверение за починалия наследник от съответната община. Едва след като го представи в общината по последния постоянен адрес на починалото лице можеше да получи удостоверение за наследници на самия наследодател. За в бъдеще тези данни ще бъдат изисквани по служебен път.

Друго улеснение за гражданите е и възможността да изберат по какъв начин да получат вече готовото удостоверение, вкл. това за наследници. Освен на място в общината, това може да стане и чрез препоръчано писмо за страната и чужбина, вътрешна куриерска пратка, чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес или по електронен път на електронна поща.

В случай, че се нуждаете от повече информация или съдействие, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия