Увеличаване на капитала на едно търговско дружество се извършва, когато то има нужда от средства за инвестиции и разширяване на дейността си. По-високият размер на капитала повишава и доверието на клиентите и кредиторите. Възможно е също така с увеличението да се търси счетоводен ефект и подобряване на показателите в баланса на фирмата. Напр. чрез капитализиране на натрупана и неразпределена печалба за предходни години, преобразуване на предоставени от съдружниците заеми или допълнителни парични вноски в капитал и др.

Капиталът на ЕООД и ООД може да бъде увеличен с парични или непарични вноски.

Непаричните вноски трябва да се оценят предварително от назначени от Агенцията по вписванията три вещи лица. Капиталът не може да бъде увеличен със стойност, по-висока от определената от вещите лица. Като непарични вноски в капитала могат да бъдат внесени недвижими имоти, МПС, машини и съоръжения, търговски марки и т.н.

При ООД решението за увеличаване на капитала трябва да бъде взето с единодушие от всички съдружници. Протоколът трябва да е с нотариална заверка на подписите и съдържанието, извършена едновременно, освен ако в дружествения договор или учредителния акт не е предвидена обикновена писмена форма.

В Търговския закон изрично са предвидени следните начини за увеличаване на капитала на ЕООД и ООД:

  • чрез увеличаване на стойността на дяловете

В този случай сумата, с която се увеличава стойността на дяловете, трябва реално да се внесе по сметка на дружеството. Напр. номиналната стойност на всеки дял, посочена в дружествения договор или учредителния акт, се увеличава от 1 лев на 100 лева.

Всеки съдружник или едноличният собственик на капитала трябва да внесе увеличената стойност на своите дялове по разплащателната сметка на фирмата. Не е необходимо да се открива специална набирателна сметка.

  • чрез записване на нови дялове

При тази хипотеза едноличният собственик на капитала или съдружниците придобиват нови дялове. При ООД всеки съдружник записва толкова нови дяла, колкото съответстват на участието му в капитала отпреди увеличението. Напр. ако в ООД има двама съдружника с по 10 дяла и капиталът се увеличава с нови 20 дяла, всеки от тях ще придобие по 10 нови дяла. Няма пречка обаче в дружествения договор или в решението на общото събрание да се предвиди, че съдружниците няма да участват съразмерно в увеличението.

Стойността на новите дялове се внася по разплащателната сметка на фирмата. Не е необходимо да се открива специална набирателна сметка.

Също така, стойността на новите дялове може да се формира от част или цялата натрупана и неразпределена печалба за предходни години. В този случай не може с решение на ОС да се изключи някой от съдружниците от участие в увеличението или участието да е несъразмерно на притежаваните до увеличението дялове.

Когато увеличението се извършва със заеми и допълнителни парични вноски (т.нар. апорт на вземания) задължително се извършва предварителна оценка от вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията. Наличието на такава оценка е условие за вписване на увеличението в търговския регистър. Целта й е да установи, че заемите и вноските реално са били предоставени на дружеството. Оценка се извършва и при апорт на недвижими имоти, машини, търговски марки и т.н.

  • чрез приемане на нов съдружник

В този случай новият съдружник записва нови дялове от капитала. Паралелно се развиват две процедури – за приемане на нов съдружник и за увеличение на капитала.

Той може да внесе стойността на дяловете по разплащателната сметка на фирмата. Ако обаче внесе имущество, напр. имот, тогава задължително се извършва предварителна оценка от вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията.

Няма спор в практиката, че увеличението на капитала на ЕООД и ООД може да се извърши и със собствени средства на дружеството, т.е. чрез капитализиране на неразпределена печалба за минали години или с натрупани във фонд „Резервен“ средства. Подобна възможност изрично е предвидена в Търговския закон за акционерните дружества. За разлика от тях обаче, при ЕООД и ООД не се изисква решението за увеличаване на капитала да бъде взето в 3-месечен срок от приемането на годишния финансов отчет. Това означава, че едноличният собственик на капитала или общото събрание на съдружниците по всяко време могат да увеличат капитала с цялата или част от неразпределената печалба.

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация, съдействие или консултация във връзка с увеличаване на капитала на ООД или ЕООД, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия