КЗЛД публикува примерен образец на Уведомление за нарушаване на сигурността на данните, за да подпомогне администраторите на лични данни при изпълнение на задължението им по чл. 33 от Общия регламент относно защитата на данните и чл. 67 от Закона за защита на личните данни. Напомняме, че задължение за уведомяване на Комисията възниква, когато има вероятност пробивът в сигурността да породи риск от настъпването на физически, материални или нематериални вреди за субектите на данни. В този случай администраторът трябва подаде уведомление без ненужно забавяне и, когато това е осъществимо, не по-късно от 72 часа след като е разбрал за нарушението.

Формулярът на Уведомление за нарушаване на сигурността на данните НЕ е задължителен.

Комисията обаче препоръчва неговото използване, защото подаваните уведомления често са с непълно съдържание. Това налага тя да иска от администраторите допълнителна информация и разяснения за установения пробив в сигурността. Формулярът можете да изтеглите от тук.

В уведомлението за нарушаване на сигурността на данните, администраторът трябва да предостави възможно най-точна и подробна информация. Тъй като срокът за уведомяване на КЗЛД е много кратък, възможно е той да няма цялата необходима информация относно настъпилия инцидент към момента на изпращане на уведомлението. В този случай, няма пречка той да предостави част от информацията допълнително.

Уведомлението може да се подаде на място в деловодството на КЗЛД или да се изпрати по пощата, респ. с куриер.

Също така, то може да се изпрати и на ел.поща на Комисията – kzld@cpdp.bg. В този случай обаче, уведомлението трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис.

Ако администраторът или неговият пълномощник имат регистрация в Системата за сигурно електронно връчване, уведомлението може да се попълни и изпрати и чрез тази система.

В случай че Уведомление за нарушаване на сигурността на данните се подава от упълномощено лице, задължително се прилага и пълномощното. То трябва да е изрично и да е заверено от нотариус.

Уведомлението може да се подаде и от адвокат. НЕ се изисква неговото пълномощно да е нотариално заверено.

В случай, че се нуждаете от правна консултация или съдействие във връзка с GDPR, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия