Туроператорска и/или туристическа агентска дейност могат да извършват само лица, които са преминали през специална процедура по регистрация на туристическа агенция и/или туроператор и са вписани в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти.

Може да се поиска регистрация:

 • само за дейност като туроператор;
 • само за дейност като туристическа агенция,
 • и за двете дейности едновременно.

Такива дейности могат да извършват само търговци. За целта най-често първо се регистрира ЕООД или ООД. Няма изискване за определен минимален капитал на фирмата. Особености има обаче при описване на предмета й на дейност. Няма пречка същата фирма да извършва и друга стопанска/търговска дейност. Единственото ограничение е да не използва за тази друга дейност помещенията, в които ще осъществява туроператорска и/или туристическа агентска дейност. В тези помещения като допълнителни дейности може да се извършват само такива, които пряко или косвено са свързани с предлагането на основни и допълнителни туристически услуги.

Фирмите, които искат да извършват туроператорска и/или туристическа агентска дейност, трябва да имат помещение (офис) и/или онлайн платформа за извършване на дейността, персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж. Помещението трябва да се намира на партерния или на първия етаж на жилищна или офис сграда. В него трябва да има обособено място за клиенти и обособени работни места, както и подходяща офис техника. Не се изисква офис, ако дейността ще се извършва само онлайн.

За туроператорите задължително се изисква сключена застраховка „Отговорност на туроператора“.

Важно е и фирмата да няма установени с влязъл в сила акт задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, вкл. и лихви по тях.

ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ

За получаване на лиценз за извършване на дейност като туристическа агенция или туроператор се подава заявление-декларация по образец в Министерството на туризма.

Към заявлението-декларация се прилагат следните документи:
 1. Декларации относно обстоятелствата по чл. 61, ал. 3, т. 1 – 3 от Закона за туризма. Такава декларация представят физическото лице – собственик, членовете на управителните и на контролните органи, както и лицата с функции по управление на туроператорската и/или туристическата агентска дейност;
 2. Копие от акта за собственост на помещението, в което ще се извършва дейността, от договора за наем или от друг документ, от който произтича правото на заявителя да ползва помещението. Ако дейността ще се извършва само през интернет – документ, удостоверяващ собствеността на интернет адреса в съответния домейн;
 3. Копие на предварителен договор за задължителна застраховка „Отговорност на туроператора”;
 4. Изрично пълномощно, когато документите се подават от пълномощник;
 5. Документ за платена такса за разглеждане на документите.

Препоръчваме да се приложат и копия на документите за завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на дейността. По принцип тези обстоятелства се проверяват служебно. Често обаче това води до забавяне на процедурата и даване на указания да бъдат представени, тъй като не винаги е възможно да бъдат установени служебно.

Подадените документи се разглеждат в 14-дневен срок. Когато в тях има непълнота или друга нередовност на заявителя се дава 14-дневен срок за отстраняването им. 

След одобряване на документите и заплащане на съответната такса заявителят се вписва в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти.

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

За разглеждане на заявлението за регистрация на туристическа агенция и/или туроператор се заплащат следните такси:

 • само за туроператорска дейност – 500 лв.;
 • само за туристическа агентска дейност – 500 лв.;
 • и за двете дейности – 1000 лв.

Тези такси се заплащат при подаването на заявлението за регистрация.

При одобряване на заявлението се внасят такси за вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти и издаване на удостоверение за регистрация. Тези такси са в следните размери:

 • само за дейност като туроператор – 3000 лв.;
 • само за дейност като туристическа агенция – 1500 лв.
 • и за двете дейности – 4500 лв.

Тези такси се внасят при получаване на удостоверението за регистрация. Заедно с платежното за внесена такса, се представя и копие от договора за задължителна застраховка „Отговорност на туроператора”.

Когато е поискана регистрация и за двете дейности – като туроператор и като туристически агент – се издава едно удостоверение, а не две отделни.

В случай, че се нуждаете от правна консултация или съдействие във връзка с регистрация на туристическа агенция и/или туроператор, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия