Центровете (помещенията), в които се предоставят балнеолечебни (Медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги, подлежат на сертифициране.

ВАЖНО!!! Право да използват в наименованието си абревиатурата “СПА”, обозначенията “балнеолечебен (медикъл СПА)”, “уелнес” и “таласотерапия” или да предоставят услуги, обединени под наименованията “балнеолечебни” или “СПА/уелнес услуги”, посочени в рекламни брошури, листовки или на интернет страници, имат само лицата, извършващи дейност в сградите или помещенията, получили сертификат за “балнеолечебен (медикъл СПА) център”, “СПА център”, “уелнес център” или “таласотерапевтичен център”.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Балнеолечебни (Медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги може да се предоставят от лице, което:

 1. е регистрирано като ЕТ, ЕООД, ООД, АД или юридическо лице с нестопанска цел;
 2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 3. има персонал (медицински и немедицински специалисти) с изискуемото образование, професионална, езикова квалификация и стаж;
 4. има управител с изискуемото образование, професионална, езикова квалификация и стаж;
 5. разполага с подходящи помещения, обзавеждане и оборудване и условия за предоставяне на съответните услуги.

Минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала са посочени в Наредба № 04-14 от 9 октомври 2019 г. за условията и реда за сертифициране на „Балнеолечебен (Медикъл СПА) център, „СПА център“, „Уелнес център“ и „Таласотерапевтичен център“.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

За издаване на сертификат за медикъл СПА, СПА, уелнес и таласотерапевтичен център се подава заявление-декларация по образец до министъра на туризма.

Към заявление-декларацията се прилагат следните документи:

 • копие от документа за ползване на помещенията (ако той не подлежи на вписване в имотния регистър);
 • изрично пълномощно, когато документите се подават от пълномощник.

Препоръчваме, да се приложат и копия на документите за образование, професионална и езикова квалификация и стаж на лицето, което ще е управител на обекта, както и на персонала.

Документите се разглеждат в 10-дневен срок от датата на постъпването им. При констатирани нередовности, на заявителя се изпраща писмено уведомление. Той трябва да отстрани нередовностите в 10-дневен срок от получаване на уведомлението.

Ако документите отговарят на изискванията по чл. 140 от Закона за туризма, респ. когато бъдат отстранени нередовностите, на заявителя се издава временно удостоверение за открита процедура по сертификация.

Временното удостоверение по открита процедура по сертифициране е със срок на валидност 3 месеца.

В срока на валидност на временното удостоверение оправомощено от министъра на туризма длъжностно лице определя комисия за проверка на място в обекта за съответствието му с изискванията за сертифициране за заявения вид център. В комисията се включват и представители на регионалната здравна инспекция по местонахождението на центъра. За проверката се съставя констативен протокол, в който комисията прави и предложение за сертифициране или за отказ за сертифициране. Този протокол се представя на следващото заседание на Експертната комисия по сертификация на туристически обекти. В 7-дневен срок от датата на заседанието комисията се произнася с мотивирано предложение или с отказ за издаване на сертификат.

След това министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице в 7-дневен срок издава заповед, с която:
 • сертифицира съответния център, вписва го в Националния туристически регистър и издава сертификат

или

 • мотивирано отказва сертифицирането.
Сертификатът е със срок на валидност 5 години, считано от датата на издаване на заповедта.

Сертифицираните центрове, както и лицата, предоставящи услуги в тях, се вписват в Регистъра на Балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове. Той е публичен и е част от Националния туристически регистър.

На сертифицираните центрове се издава категорийна символика по образец в зависимост от техния вид. Тя включва сертификат и табела, които трябва да се поставят на видно място в обекта.

Заповедта, с която се отказва сертифициране, подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

ТАКСИ

За разглеждане на документите се събират следните държавни такси:

 • балнеолечебен (медикъл СПА) център – 400 лв.;
 • СПА център – 350 лв.;
 • уелнес център – 300 лв.;
 • таласотерапевтичен център – 250 лв.

Тези такси се заплащат при подаване на заявлението за сертифициране.

За вписване в Националния туристически регистър се събират следните държавни такси:

 • балнеолечебен (медикъл СПА) център – 900 лв.;
 • СПА център – 850 лв.;
 • уелнес център – 800 лв.;
 • таласотерапевтичен център – 750 лв.

Тези такси се заплащат при получаването на съответния сертификат и табела.

Ако се нуждаете от правна консултация или съдействие, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия