При сключване на трудов договор работодателят е длъжен да спази редица нормативни изисквания с цел да се гарантират правата и интересите на работниците и служителите.

Минималната възраст за сключване на трудов договор е 16 години. 

Лицата от 16 до 18 години се приемат на работа с разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай. Те трябва да преминат обстоен предварителен медицински преглед, както и да получат медицинско заключение, което установява годността им да извършват съответната работа. По изключение могат да се сключват и трудови договори с лица под 16 години. За тях също важат изискванията за медицински преглед и предварително разрешение на инспекцията по труда.

Трудовият договор се сключва задължително в писмена форма.

Той се подписва лично от работника/служителя и от работодателя. От името на работодателя договорът може да се подпише и от негов пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Кодексът на труда определя минимално необходимото съдържание на трудовия договор, който трябва да включва:
 • идентификационни данни за страните – не е необходимо да се посочват номера на лични карти;
 • мястото на работа – посочва се градът, в който се намира фирмата, ако не е уговорено друго;
 • наименованието на длъжността – определя се съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите
 • характера на работата;
 • датата на сключването му и началото на неговото изпълнение – ако не е уговорена конкретна дата за постъпване на работа, работникът или служителят е длъжен да се яви на работа в едноседмичен срок;
 • времетраенето на трудовия договор – за неопределено време или за определен срок. Ако договорът е срочен, трябва да се посочи конретния срок, респ. дали е до завършване на определена работа, за заместване на отсъстващ служител и т.н.;
 • размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;
 • еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
 • основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;
 • продължителността на работния ден или седмица.

Няма пречка страните да уговарят и други условия, но те трябва да не противоречат на императивни изисквания или да са по-благоприятни за работника/служителя.

В 3-дневен срок от сключване на трудовия договор работодателят трябва да подаде уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Работникът или служителят не може да постъпи на работа преди да получи екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, както и копие от уведомлението до НАП. 

За сключване на трудов договор са необходими следните документи:
 1. документ за самоличност – работодателят няма право да копира личната карта на работника/служителя, а само да запише данните от нея и веднага да я върне;
 2. диплома, удостоверение или друг документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен – само когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства. Копие от тези документи, заверено „вярно с оригинала“ от служителя, който ги е приел, се съхранява в трудовото досие;
 3. трудова книжка или друг документ за стаж по специалността – когато за длъжността или работата, за която лицето кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;
 4. медицинско свидетелство – при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца – оригинал;
 5. свидетелство за съдимост – само ако със закон или друг нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало за заемане на съответната длъжност или за извършване на работата. Напр. такива изисквания има в Закона за частната охранителна дейност, Закона за автомобилните превози, Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници, Наредба № 33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и др.;
 6. разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 години – оригинал.

Работодателят няма право да изисква други документи, освен ако това е предвидено в специален закон или друг нормативен акт. Напр. шофьорска книжка, ако лицето се назначава на длъжност „шофьор“.

При подписване на трудов договор работникът или служителят е длъжен да представи на работодателя трудовата си книжка. След като се попълнят съответните данни в нея, тя му се връща. Възможно е по искане на работника/служителя трудовата книжка да остане на съхранение при работодателя. Ако лицето за пръв път сключва трудов договор, книжката се издава от работодателя.  Постъпването за първи път на работа се удостоверява от работника или служителя с писмена декларация. Тази декларация трябва да се съхранява в трудовото му досие.

Ако работникът или служителят не се яви на работа в уговорения срок, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало. Започването на работа (датата на постъпване) трябва да се удостовери писмено. Обикновено в самия трудов договор се съдържа текст, че работникът/служителят е постъпил на работа на определена дата.

В случай, че се нуждаете от правна консултация или съдействие във връзка със сключване и прекратяване на трудови договори или защита срещу незаконно уволнение, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия