В приетите на 27.07.2023 г. Методически указания № 1 за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали по ЗЗЛПСПОИН, Комисията за защита на личните данни дава подробни разяснения за реда и начина на разглеждане на подадените сигнали. Задължените лица, които вече са изготвили свои Вътрешни правила и други документи по този закон следва да ги актуализират и съобразят с Методическите указания.

След регистриране на постъпилия сигнал и генериране на УИН от системата на КЗЛД, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, прави проверка за наличието или липсата на следните реквизити:  

 1. индивидуализиращи данни за сигнализиращото лице – три имена и данни за контакт;
 2. данни за лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота (ако сигналът се подава срещу конкретно лице и то е известно) или данни за юридическото лице, срещу което се подава сигналът;
 3. подпис на сигнализиращото лице. Такъв не се изисква, когато сигналът е подаден устно и лицето е отказало да го подпише при покана от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали;
 4. дата или период на извършването на нарушението;
 5. данни за липсата на нарушение, което попада в обхвата на чл. 4 от ЗЗЛПСПОИН;
 6. данни за достоверност/правдоподобност на сигнала – той трябва да съдържа достатъчно информация, която да доведе до извода, че има вероятност да е извършено твърдяното нарушение в предметния обхват по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН. При анализа трябва да се направи проверка:
  • дали сигналът се отнася за нарушение, което попада в обхвата на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН;
  • има ли  очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти;
  • дали сигнализиращият е лице в обхвата на чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗЛПСПОИН;
  • налице ли е работен контекст по смисъла на § 1, т. 4 от ЗЗЛПСПОИН;
  • има ли в сигнала конкретни данни за нарушение или за реална опасност, че такова може да бъде извършено в предметния обхват по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН.

Най-голямо практическо затруднение ще предизвиква анализът дали сигналът подлежи да разглеждане по реда на ЗЗЛПСПОИН. В предметния обхват на ЗЗЛПСПОИН попадат единствено сигнали или публично оповестена информация за нарушения на българското законодателство или на актове на ЕС, които застрашават или увреждат обществения интерес, както и правото на Европейския съюз, независимо дали са засегнати и лични права и интереси на сигнализиращото лице.

ЗЗЛПСПОИН не се прилага за жалби, сигнали или други искания, независимо от това как са озаглавени, чрез които се търси единствено защита на лични права и интереси, без да има индикация за засегнат обществен такъв.

По реда на ЗЗЛПСПОИН не могат да се разглеждат жалби и сигнали, касаещи междуличностни отношения, без значение от наличието или липсата на трудов контекст.

В процеса на разглеждане на сигнала отговорният служител трябва да провери за липса на очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти. Напр. сигнал за нарушение на правилата за провеждане на обществена поръка, при условие че поръчка с посочения предмет не е провеждана; сигналът е срещу конкретен служител, участвал в комисия за провеждане на обществена поръчка, а такъв служител не работи при задължения субект или такъв служител не е участвал в обществената поръчка).

За изясняване на достоверността на твърденията в сигнала, отговорният служител трябва да проведе събеседване или да изиска обяснения от засегнатото лице. При наличие на очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, на сигнализиращото лице се дават указания за изясняване на твърденията. В този случай задължително се уведомява и за наказателната отговорност, която носи за набедяване.

Ако сигналът не отговаря на посочените по-горе изисквания, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, дава 7-дневен срок на сигнализиращото лице за отстраняване на нередовностите. В уведомлението трябва се посочат условията, на които сигналът не отговаря и трябва да бъдат отстранени.

Когато сигналът е редовен, респ. отстранени са всички недостатъци, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, започва т.нар. разследване по същество. Той може лично да предприеме тези действия. Ако е предвидено във Вътрешните правила, той препраща сигнала към съответното структурно звено или до друг служител, в чиято функционална компетентност попада твърдяното в сигнала нарушение. Имайте предвид, че преди да бъде препратен сигналът самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, трябва да се заличат.

След приключване на разследването, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, изготвя индивидуален доклад. Той трябва да съдържа кратко описание на информацията от сигнала, предприетите действия и окончателните резултати от проверката по сигнала.

Ако се нуждаете от изготвяне на правила за вътрешно подаване на сигнали или правна консултация и съдействие във връзка със задълженията по ЗЗЛПСПОИН, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия