Всяко саморъчно завещание трябва да бъде обявено от нотариус, за да могат заветниците да придобият завещаното им имущество. Лицето, на което е предадено за пазене саморъчно завещание, трябва да поиска обявяването му от нотариус веднага след като узнае за смъртта на завещателя.

НЯМА в срок, в който лицата, които съхраняват или намерят саморъчно завещание, трябва да го обявят.

Много често саморъчните завещания се предават за пазене при нотариус, а наследниците, в чиято полза е завещанието, знаят при кой нотариус да отидат. Ако наследодателят не е казал на наследниците при кой нотариус е оставил за пазене завещанието, те могат да поискат справка за наличието на завещание в Агенцията по вписванията или от регистъра за завещанията към Нотариалната камара. Съхраняването на завещанието при нотариус се предпочита, за да се избегне опасността завещанието да бъде намерено от някой недоволен наследник, който би могъл да го укрие или унищожи.

Възможно е завещателят да е дал саморъчното завещание за пазене на самия заветник или на друго доверено лице. Целта отново е завещанието да не бъде укрито или унищожено от недоволен наследник.

За обявяване на саморъчно завещание е необходимо пред нотариуса да се представят следните документи:
  1. Молба;
  2. Саморъчно завещание;
  3. Акт за смърт на завещателя;
  4. Удостоверение за наследници;
  5. Удостоверение за данъчна оценка на имотите, които се завещават;
  6. Скици и/или схеми на имотите, посочени в завещанието;
  7. Документи за собственост на завещателя – нотариални актове, съдебни решения за делба, завещания и т.н.;
  8. Удостоверение за застрахователна стойност на МПС, ако се завещава лек автомобил или друго превозно средство;
  9. Декларация за недвижими имоти и движими вещи, собственост на завещателя към момента на смъртта му.

В зависимост от вида на завещаното имущество може да са необходими и други документи. Ако не разполага с някои от тези документи, заветникът може да поиска от нотариуса да му издаде нарочно удостоверение, което да представи пред съответните държавни или общински органи или други институции и да се снабди с тях. Най-често такова удостоверение е необходимо на лица, които се ползват от завещанието, но не са наследници по закон.

При универсално завещание, в което не са посочени конкретни недвижими имоти, наличието на недвижим имот се удостоверява с декларация с нотариално заверен подпис на ползващото се от завещанието лице.

Обявяването на завещанието може да бъде извършено от всеки нотариус. 

Нотариусът съставя т.нар. Протокол за обявяване на саморъчно завещание. В него се посочва кой е представил завещанието, на каква хартия е написано и на колко страници, има ли дата и подпис, зачерквания, прибавки или поправки и т.н. Нотариусът прочита завещанието, след което молителят и нотариусът се подписват на всяка негова страница. Протоколът за обявяване на саморъчно завещание също се подписва от нотариуса и от молителя. След като обяви саморъчното завещание, нотариусът издава заверен препис от него.

Оригиналът на завещанието остава за съхранение при нотариуса. 

Имайте предвид, че саморъчните завещания, с които се завещава право на собственост или друго вещно право върху недвижим имот, задължително трябва да се впишат в Службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот.

Ако се нуждаете от правна консултация или съдействие за съставяне, обявяване или оспорване на завещание, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия