От 20 март 2024 г. започва да тече 2-месечният срок, в който задължените лица по чл. 4, т. 16 от ЗМИП, трябва да подадат заявления за вписване в специалния регистър по чл. 9б от ЗМИП. С новата Наредба № Н-1 за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от ЗМИП, обнародвана в бр. 14 от 16.02.2024 г. на „Държавен вестник“, се уреждат процедурата по регистрация, необходимите документи и срокове.

ВАЖНО!!! Всички адвокати, адвокатски дружества и съдружия, счетоводители и счетоводни кантори, консултанти и други лица, които предлагат услуги по регистрация на фирми, предоставят адреси на управление и за кореспонденция и т.н., трябва да се впишат в регистъра по чл. 9б от ЗМИП към министъра на правосъдието, ако искат и за в бъдеще да извършват такива услуги.

Кой трябва да се впише в Регистъра по чл. 9б от ЗМИП?

Задължени да се впишат в Регистъра по чл. 9б от ЗМИП са всички лица, които по занятие предоставят:

 1. адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание;
 2. услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание;
 3. услуги по доверително управление на имущество или на лице по т. 2, включително:
 4. изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността директор, секретар, съдружник или друга сходна длъжност в юридическо лице или друго правно образувание;
 5. изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността доверителен собственик (в случаите на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост);
 6. изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността номинален акционер в трето чуждестранно юридическо лице или друго правно образувание, различно от дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, спрямо което се прилагат изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти.
ВАЖНО!!! Вписването в Регистъра по чл. 9б от ЗМИП е условие за извършване на тези дейности.
Лица, които НЕ са вписани в този регистър, НЯМАТ право да извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП.

Какви са изискванията за вписване в Регистъра по чл. 9б от ЗМИП?

За да бъде вписано в този регистър съответното лице трябва да отговаря на следните изисквания:

 • да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;
 • да не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори. Ако е изминал 5-годишен срок от прекратяване на дружеството поради несъстоятелност, конкретните обстоятелства и отпадането на ограниченията се посочват изрично;
 • да не попада в ограниченията за заемане на висша ръководна длъжност по чл. 124 от ЗМИП или чл. 15 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ);
 • да не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност;
 • събраните за лицето данни не дават основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност.

Тези изисквания важат и за лицата, които са прокуристи, управители, членове на управителен или контролен орган, съдружници, действителни собственици на юридическото лице или друго правно образувание, извършващо дейност по чл. 4, т. 16 от ЗМИП.

Каква е процедурата за вписване в Регистъра по чл. 9б от ЗМИП?

За вписване в Регистъра чл. 9б от ЗМИП трябва да се подаде заявление по образец (Приложение № 1 към Наредба № Н-1).

Заявлението и необходимите документи се подават САМО по електронен път.

Заявлението трябва да се подпише с усъвършенстван или квалифициран електронен подпис. Допустимо е да се използва и друго средство за електронна идентификация по смисъла на § 1, т. 44 от Закона за електронното управление.

Документите се подават чрез интернет страницата на Министерството на правосъдието. Те могат да се подадат и чрез Портала за електронно управление.

За вписване в Регистъра чл. 9б от ЗМИП се заплаща държавна такса в размер на 50 лева.

Изискванията, на които трябва да отговарят българските граждани, за да бъдат вписани в регистъра, се установяват служебно.

За лицата, които не са български граждани, трябва да се представи свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ. Освен това, те следва да приложат и официален документ, издаден от компетентен орган на съответната държава според гражданството на лицето или неговото постоянно пребиваване, че лицето не попада в ограниченията за заемане на висша ръководна длъжност по чл. 124 от ЗМИП. Документите на чужд език трябва да са преведени и легализирани на български език.

Регистрацията се извършва в срок от 14 работни дни от подаване на заявлението.

Ако заявлението или някой от придружаващите го документи не отговарят на изискванията, на заявителя се дават указания да отстрани установените недостатъци в срок от 10 работни дни.

За вписване в Регистъра чл. 9б от ЗМИП се издава удостоверение.

Какви са санкциите за лицата, които не се впишат в Регистъра по чл. 9б от ЗМИП?

На лицата, които извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП без да са вписани в специалния регистър, могат да бъдат наложени:

 1. глоба от 1000 лв. до 10 000 лв. – когато нарушителят е физическо лице;
 2. имуществена санкция от 2000 лв. до 20 000 лв. – ако нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец.

При повторни нарушения санкциите са:

 1. от 2000 лв. до 20 000 лв. – за физическите лица;
 2. от 5000 лв. до 50 000 лв. – за юридически лица или еднолични търговци.

За тежки или системни нарушения санкциите могат да достигнат и до 2 000 000 лв.

Ако се нуждаете от консултация, изготвяне на документи или обучение във връзка със ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия