Централният орган за външно подаване на сигнали КЗЛД прие образци на Регистър на сигналите и Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения.

Напомняме, че от 4 май 2023 г. влиза в сила новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН). Работодателите от публичния и частния сектор трябва да създадат канал за вътрешно подаване на сигнали, да приемат съответните вътрешни правила за неговото функциониране и да определят отговорно лице за регистриране на сигналите. За работодателите в частния сектор, които имат между 50 и 249 работници или служители, това изискване ще се прилага от 17 декември 2023 г.

Задължените лица трябва да използват утвърдения от КЗЛД образец на Формуляр за подаване на сигнали.

След получаване на сигнала отговорният служител ще трябва да вземе Уникален идентификационен номер (УИН) за съответния сигнал. Този УИН ще се генерира от специална функционалност на сайта на КЗЛД. За получаването на УИН служителят, отговарящ за регистриране на сигналите, ще трябва да въведе следната информация:

  • Наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на работодателя, при който е подаден сигналът;
  • Идентификационни данни на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала;
  • Предмет на сигнала (съответните области, посочени в чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН);
  • Начин на получаване на сигнала – писмен или устен.
УИН задължително се попълва във Формуляра за регистриране на сигнала.

Освен това, работодателите са длъжни да създават и поддържат Регистър на сигналите за нарушения. Този регистър трябва да отговаря на утвърдения от КЗЛД модел. Данните, вписани в регистъра, трябва да се съхраняват по начин, който гарантира тяхната поверителност и сигурност. Препоръчваме да се приемат съответни правила за технически и организационни мерки за защита на тази информация.

Ако се нуждаете от изготвяне на правила за вътрешно подаване на сигнали, от обучения по темата или други правни консултации и съдействие във връзка със задълженията по този закон, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия