Със свое решение от 27.07.2023 г. КЗЛД прие Методически указания № 1 за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали по ЗЗЛПСПОИН. Задължените лица, които вече са изготвили свои Вътрешни правила и други документи по този закон следва да ги актуализират и съобразят с Методическите указания.

При изготвяне или актуализация на Вътрешните правила за приемане и регистриране на сигнали трябва да се отчита обстоятелството дали сигналът е писмен или устен. В тази връзка следва да се има предвид, че:

  • писмени сигнали могат да се приемат и регистрират от служител на задължения субект или от външно физическо или юридическо лице (с изключение на работодателите в публичния сектор);
  • устни сигнали се приемат и регистрират само и единствено от служител на задължения субект.
Работодателите от публичния и от частния сектор могат да разделят дейността по приемане и регистриране на сигналите и дейността по разглеждането им между отделни свои служители.

В този случай, при постъпване на сигнал служителят, отговарящ за приемането и регистрирането, приема същия и го завежда с входящ номер от информационната система за документооборот на задължения субект или с друг идентификатор, съдържащ пореден номер и дата на подаване на сигнала. Той е длъжен да направи това веднага след получаването на сигнала. След това трябва незабавно да го изпрати на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали.

След получаването на сигнала служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, незабавно прави формален преглед дали подаденият сигнал за нарушения попада в обхвата по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН. Той трябва да провери дали сигналът се отнася до действия или бездействия, които са:

  • незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на ЕС в областите, посочени в чл. 3 на закона; или
  • противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на ЕС и областите, посочени в чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН.

Ако дейността по приемане, регистриране и разглеждане на сигнали е възложена на едно и също лице, преценката дали сигналът е в приложното поле на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН се прави от това лице непосредствено след завеждането на сигнала от него с входящ номер от информационната система за документооборот на задължения субект или с друг идентификатор, съдържащ пореден номер и дата на подаване на сигнала. Едва след извършване на тази преценка служителят, разглеждащ сигналите, изважда УИН от системата на КЗЛД.

Генерирането на УИН се извършва единствено от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали.
Служителят, който само приема и регистрира сигналите, НЯМА право да генерира УИН.

Действията по приемане и регистриране на сигнала, както и преценката дали попада в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН, трябва да се извършат незабавно. Това означава в рамките на работното време на деня, в който е подаден сигналът. Ако сигналът е получен след края на работното време на задължения субект, тези действия и заявката за получаване на УИН се правят в първия работен ден, следващ постъпването на сигнала.

Генерираният УИН задължително се вписва във формуляра за регистриране на сигнал.

Напомняме, че утвърденият от КЗЛД формуляр е задължителен за задължения субект. Формулярът обаче не е задължителен за сигнализиращите лица. Те могат да подадат сигнала устно или в свободна писмена форма, вкл. по електронна поща и други канали за електронна комуникация.

Ако сигнализиращо лице не използва утвърдения от КЗЛД формуляр, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, прилага този сигнал към формуляра. Той трябва да попълни във формуляра генерирания УИН, своите данни и наличната в сигнала информация. Той НЕ трябва да копира, преписва, преразказва или възпроизвежда по какъвто и да е друг начин съдържанието на сигнала.

Липсата в сигнала на информация по който и да е от реквизитите на формуляра НЕ Е причина за отказ да се регистрира сигнала.

УИН се генерира и вписва във формуляра за всички подадени сигнали за нарушения, попадащи в приложното поле на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, включително:

  • сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години;
  • сигнали за нарушения, чието съдържание не дава основание да се приемат за правдоподобни;
  • сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти;
  • сигнали за нарушения, подлежащи на докладване по специална нормативна уредба;
  • сигнали за нарушения, които вече са констатирани от вътрешно звено на задължения субект (напр. вътрешен одит или инспекторат), независимо дали са предприети действия по отстраняването им;
  • сигнали за нарушения, които са били подадени анонимно или анонимно е била оповестена информация за нарушения, но техните автори впоследствие са били идентифицирани и са станали обект на репресивни ответни действия.

НЕ се регистрират с УИН сигнали, от първоначалния преглед на които е очевидно, че касаят оплакване (жалби или сигнали) за нередности или неудовлетвореност на клиенти/потребители на съответните професионални или административни услуги на задължения субект. Такива сигнали не се разглеждат по ЗЗЛПСПОИН.  

За анонимни сигнали също НЕ се генерира УИН. Те не се вписват в Регистъра по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН

Ако се нуждаете от изготвяне на правила за вътрешно подаване на сигнали или правна консултация и съдействие във връзка със задълженията по ЗЗЛПСПОИН, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия