Процедурата по регистрация по ДДС е задължителна и по избор (доброволна). Наред с общата процедура, в Закона за ДДС са уредени и някои специфични случаи на регистрация.

Задължителна регистрация по ДДС

На задължителна регистрация подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и има облагаем оборот от 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. То е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ДДС. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, заявлението се подава в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.

От 1-ви януари 2020 г. беше въведена и задължителна регистрация в случаите на последователно извършване на еднородна дейност в един и същ търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано. Целта е да се предотвратят случаите на избягване на регистрацията по ЗДДС чрез формална смяна на субекта, извършващ същата дейност в същия търговски обект, преди достигане на прага на оборота за задължителна регистрация. Подробна информация за тази хипотеза на задължителна регистрация можете да прочетете тук.

Независимо от сумата на облагаемия оборот на задължителна регистрация подлежи и всяко лице, установено в друга държава членка на ЕС, което не е установено на територията на България и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка. Заявлението за регистрация трябва да се подаде не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на това данъчно събитие. Не възниква задължение за ДДС-регистрация на доставчика, когато получателят по доставката е регистрирано по ДДС лице.

Задължено да се регистрира по ДДС е и всяко данъчно задължено лице, което получава облагаеми услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми, а доставчикът на услугата е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на България. В този случай ДДС е изискуем от получателя.  Заявлението за регистрация се подава не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък. Напр. ако ползвате рекламни услуги от Google или Facebook трябва да се регистрирате по ДДС. Това е специална регистрация и няма да начислявате ДДС на своите клиенти в България.

На регистрация подлежи и всяко данъчно задължено лице, което извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната при условията на дистанционна продажба. Заявлението се подава не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на дистанционните продажби през текущата година надхвърля 70 000 лв.

Трябва да се регистрира по ДДС и всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което извършва вътреобщностно придобиване на стоки, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текуща календарна година надвишава 20 000 лв. Заявлението се подава не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лв.

НАП може да откаже да регистрира лице, на което е прекратила или отказала регистрация по ДДС, до отпадане на основанието за отказ за регистрация, съответно основанието за дерегистрация, или до изтичане на 24 месеца, считано от началото на месеца, следващ месеца на дерегистрацията или отказа за регистрация.

Регистрация по избор

Законът дава право на всяко лице, което не отговаря на условията за задължителна регистрация, да се регистрира доброволно.

Желанието за регистриране по ДДС може да се заяви още при подаване на документите за първоначална регистрация на фирма в търговския регистър.

НАП може да откаже да регистрира лице, на което е прекратила или отказала регистрация по ДДС, до отпадане на основанието за отказ за регистрация, съответно основанието за дерегистрация, или до изтичане на 24 месеца, считано от началото на месеца, следващ месеца на дерегистрацията или отказа за регистрация.

Процедура по регистрация по ДДС

Заявлението за регистрация се подава в териториалната дирекция на НАП по седалището или адреса на лицето. Изключение е регистрацията по избор при първоначална регистрация на фирма, която се заявява пред Агенцията по вписванията.

Заявлението е по утвърден образец и може да се подаде, вкл. и по електронен път:
  1. лично от физическото лице или едноличния търговец;
  2. от законния представител на фирмата (управител, изпълнителен директор);
  3. от пълномощник с нотариално заверено пълномощно (най-често счетоводителят на фирмата);
  4. чрез адвокат с изрично писмено пълномощно. Не се изисква да е нотариално заверено.
Към заявлението се прилагат следните документи:
  • справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия, включително и с оборот при последователно извършване на еднородна дейност в един и същ търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, в справката се включва и облагаемият оборот за текущия месец до датата, на която е достигнат прагът от 50 000 лв.;
  • справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки – за регистрация по чл. 99, ал. 1 от ЗДДС.

При заявяване за вписване на първоначална регистрация пред Агенцията по вписванията не се прилага справка за облагаем оборот.

Процедурата по регистрация отнема 14 дни.

В 7-дневен срок от постъпването на заявлението НАП извършва проверка на основанието за регистрация.

В срок от 7 дни от приключване на проверката, НАП издава акт за регистрация, респ. мотивирано отказва да извърши регистрацията.

В случаите на специална регистрация по ДДС НАП се произнася в 3-дневен срок от подаване на заявлението.

За дата на регистрацията по ДДС се счита датата на връчването на акта за регистрация.

При писмено искане от регистрираното лице в 7-дневен срок органът по приходите издава удостоверение за регистрация по образец, защитено с пластмасово фолио.

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация, съдействие или консултация във връзка с ДДС, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия