Задължителна регистрация по ДДС при последователно извършване на еднородна дейност в един и същ търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, беше въведена с изменения в Закона за ДДС. Промяната влезе в сила от 1-ви януари 2020 г.

Данъчно задължените лица, които към тази дата отговарят на условията за задължителна регистрация, са длъжни да подадат заявление за регистрация в 14-дневен срок, т.е. до 15.01.2020 г. (включително).
Лицата, за които условията за регистрация по ДДС ще възникнат след 01.01.2020 г., са длъжни да подадат заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат облагаемият оборот от 50 000 лв.

Промените имат за цел да предотвратят случаите на избягване на регистрация по ЗДДС чрез формална смяна на субекта, извършващ същата дейност в същия търговски обект, преди достигане на прага на оборота за задължителна регистрация по закона. Класически пример са барове и ресторанти. Веднага щом фирмата-собственик доближи прага за регистрация по ДДС, се регистрира нова фирма, която поема обекта и в която се преназначават служителите от предишната, доставчиците остават същите и т.н.

Съгласно новата ал. 10 на чл. 96 от ЗДДС при последователното извършване на еднородна дейност в един и същ търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец, и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице. Дейността се приема, че е еднородна, когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите.

Не е налице последователно извършване от две лица на еднородна дейност, ако е налице прекъсване на дейността за повече от един месец от датата на преустановяване на дейността от предходното лице и датата на започване на дейността от лицето, определящо оборота по реда на ал. 10.

„Лица, действащи съгласувано“ по смисъла на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС са лица, в управлението, контрола и/или капитала на които участват свързани лица по § 1, т. 3, букви „а“, „б“, „в“ и „л“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или лица, взаимоотношенията между които или между всяко от тях и трето лице според съществуващата между тях икономическа, организационна, семейна или друга обвързаност/свързаност може да се направи извод, че действат съгласувано и между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

Под „последователно“ извършване на еднородна дейност в един и същ търговски обект следва да се разбира замяна или редуване във времето на две или повече данъчно задължени лица, извършващи дейността.

В Становище № 20-00-8/10.01.2020 г. на НАП изрично се посочва, че задължение за регистрация по ДДС въз основа на сумиране на оборотите на две и повече лица не възниква, когато тези лица извършват еднородна дейност в един и същ обект едновременно едно с друго, паралелно.

За да се предотвратят евентуални опити за избягване на задължителна регистрация по ДДС по новите правила чрез извършването на такава паралелна дейност, данъчните органи ще изследват във всеки конкретен случай дали се касае за заобикаляне на закона.

Такъв би бил случаят, когато едно лице, приближавайки прага на облагаемия оборот за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, формално не прекъсва извършването на дейността от свое име и не напуска обекта. Паралелно с него обаче, друго лице започва да извършва еднородна дейност в същия обект. Първото лице формално продължава извършването на дейността в обекта, но в толкова минимален обем като честота и стойност на отчитаните от него доставки, че присъствието/дейността му в търговския обект не може да намери икономическо оправдание, а има за цел заобикаляне на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС. В този случай се приема, че е налице прекратяване на дейността от първото лице. Следващото лице, поело в действителност дейността, ще попадне в хипотезата на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС и в облагаемия му оборот следва да се включи и облагаемият оборот на лицето, формално продължаващо извършването на еднородната дейност.

Възможно е в един и същ офис две или повече лица да осъществяват едновременно еднородна дейност, използвайки общи активи, включително човешки ресурси, като разделят единствено ползите от дейността въз основа на различни критерии. Напр., две или повече лица, извършващи еднородна дейност и ползващи един офис и ресурси, от които някои са регистрирани по ДДС, а други – не. Ако тези лица не си делят разходите помежду си, напр. наема за офиса, данъчните органи могат да приемат, че тези лица са обединили усилията си за обща дейност чрез дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите. При тази хипотеза, облагаемите обороти на тези лица ще бъдат приети за оборот на неперсонифицираното дружество по чл. 357 от ЗЗД, като при достигане на прага от 50 000 лв. то ще подлежи на задължителна регистрация.

Лице, което е длъжно, но не подаде заявление за регистрация по ДДС в установените срокове, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.

Санкция в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв., се налага на лице, което не е начислило ДДС, тъй като не е подало заявление за регистрация и не се е регистрирало в срок, но е било длъжно да го направи.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или консултация, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия