Изискванията за регистрация на фондация са по-усложнени в сравнение с учредяването на сдружение с нестопанска цел.

Фондация може да бъде учредена с акт за дарение или със завещание.

Учредители могат да бъдат едно или повече български и чуждестранни физически и юридически лица. Малолетни и непълнолетни лица не могат да бъдат учредители. Юридическите лица могат да учредят фондация само с акт за дарение.

УЧРЕДЯВАНЕ

Учредителят/ите трябва да определи/ят:

 • наименованието и седалището на фондацията;
 • нейните цели и дейностите, чрез които ще ги реализират;
 • предоставеното имущество – пари, недвижими имоти и др.;
 • органите на фондацията – едноличен или колективен;
 • клоновете на фондацията;
 • правилата относно правомощията на органите;
 • правилата относно начина на представляване;
 • срокът, за който е учредена фондацията;
 • запазените права за учредителя или определено от него трето лице;
 • допълнителната стопанска дейност, ако ще бъде извършвана такава.

Няма законово изискване за минимален размер на предоставеното имущество. Когато фондацията се учредява с акт за дарение на парична сума, тя трябва да бъде внесена по набирателна сметка на фондацията.

Фондацията няма общо събрание, защото няма членове. Ако обаче тя ще извършва дейност в обществена полза, в учредителния акт трябва да бъдат определени поне един върховен колективен орган и един управителен орган (колективен или едноличен).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

За  регистрация на фондация в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията са необходими следните документи:

 1. Заявление, образец А16;
 2. Учредителен акт, респ. препис от него със заличени лични данни;
 3. Нотариално заверен препис от завещанието и акт за смърт на завещателя, ако фондацията се учредява със завещание, както и преписи от тях със заличени лични данни;
 4. Решение за учредяване на фондацията и за определяне състава на органите й;
 5. Протокол от заседание на органа на управление за избор на представляващ. Такъв документ не се изисква, когато управителният орган е едноличен;
 6. Нотариално заверен образец от подписа на лицата, които представляват фондацията (спесимен);
 7. Платежно нареждане или вносна бележка за внасяне на дарението по набирателна сметка на фондацията;
 8. Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
 9. Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, ако документите се подават от пълномощник;
 10. Платежно нареждане за внесена държавна такса за регистрация;
 11. Пълномощно, ако документите се подават от пълномощник.

Ако фондацията се учредява с дарение, учредителният акт да бъде с нотариално заверени подписи на учредителите. Когато в полза на фондацията се даряват вещни права върху недвижим имот, учредителният акт трябва да се впише в Службата по вписванията по местонахождението на имота.

Когато учредител е юридическо лице, необходимо е и решение на съответния му компетентен орган за участие в учредяването и за определяне на представител в органите на фондацията.

Ако като учредител участва чуждестранно ЮЛ, трябва да се представи официален документ, установяващ съществуването му и лицата, които го представляват по националния му закон.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ

Документите за регистрация на фондация могат да се подадат на хартиен носител във всеки офис на Агенцията по вписванията, а не само в този по седалището й. Те не могат да се изпращат по пощата или с куриер, поради необходимостта да бъде проверена самоличността на лицето, което ги подава.

Искането за регистрация на фондация се прави от учредителя или овластено от него лице или орган, изпълнителя на завещанието, наследника или от някое от лицата, които биха се ползвали от дейността на фондацията съобразно учредителния акт.

Документите могат да се подадат и по електронен път с електронен подпис, като в този случай се ползва 50% отстъпка от размера на държавната такса.

Заявлението А16 и приложените към него документи могат да бъдат подадени лично от лицето, представляващо фондацията.

Когато има повече от един представляващ и всеки от тях може самостоятелно да представлява фондацията, заявлението може да подаде и само единият от тях. Ако те представляват фондацията само заедно, тогава заявлението се подава и подписва от всички.

Адвокат, упълномощен с изрично писмено пълномощно, също може да подаде документите за регистрация. Предимството в този случай е, че не се изисква адвокатското пълномощно и Заявлението А16 да бъдат нотариално заверени и се спестяват таксите за нотариална заверка. Също така, адвокатите имат електронни подписи и при подаване на документите по електронен път се дължи само 50% от държавната такса.

Документите могат да се подадат и от обикновен пълномощник, който трябва да подпише декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ. Той трябва да разполага с изрично нотариално заверено пълномощно. В този случай, самото Заявление А16 също трябва задължително да бъде с нотариална заверка на подписа на представляващия фондацията.

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

Държавната такса за регистрация на фондация в Регистъра на ЮЛНЦ е 50 лева, когато документите се подават на хартиен носител в офисите на Агенцията по вписванията.

При подаване на Заявлението А16 по електронен път таксата е 25 лева.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Длъжностното лице по регистрацията трябва да впише новата фондация на следващия работен ден след подаване на документите.

Ако към заявлението не е приложен някой документ или той няма изискуемото от закона съдържание, длъжностното лице дава указания. Те трябва да се изпълнят в 3-дневен срок. След изпълнението им, фондацията се вписва в регистъра.

Ако обаче в документите има недостатък, който не може да бъде отстранен, длъжностното лице директно отказва регистрацията. Напр. ако вече има регистрирана фондация със същото име или наименованието не отговаря на изискванията на специален закон.

Отказът може да бъде обжалван в 7-дневен срок от връчването му пред окръжния съд по седалището на фондацията. Жалбата се подава чрез Агенцията по вписванията.

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация, консултация или съдействие за пререгистрация или регистрация на ЮЛНЦ, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия