Процедурата по регистрация на търговско представителство на чуждестранна компания се използва като един от най-евтините и сравнително по-бързи варианти за получаване на разрешение за пребиваване в България на чуждестранни граждани.

Търговското представителство не е юридическо лице. Чрез него не могат да се извършват никакви бизнес дейности. Търговското представителство може да организира само промоции, изложби, обучения или реклама на продукти или услуги. То може да сключва договори от името и за сметка на чуждестранното лице за нуждите на търговското представителство. Напр. за наем на помещения, за изработка на рекламни материали и др. Също така, търговското представителство може да наема служители на трудов договор.

Търговските представителства на чуждестранни фирми се регистрират в Българската търговско-промишлена палата, а не в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

За регистрация на търговско представителство са необходими следните документи:
  • Удостоверение за актуално състояние или друг документ, удостоверяващ, че чуждестранното лице има право да извършва бизнес в своята държава. Документът трябва да бъде издаден не по-рано от 6 месеца преди представянето му в БТПП. Ако официалният документ не съдържа информация за законните представители на чуждестранната компания, се представя втори официален документ, удостоверяващ лицата, представляващи и управляващи чуждестранното дружество;
  • удостоверение от съответния данъчен орган или друг документ, удостоверяващ, че чуждестранното лице няма публични задължения, като данъци и осигурителни вноски;
  • решение на чуждестранното лице за създаване на търговско представителство в България;
  • нотариално заверен образец на подписа на управителя на търговското представителство;
  • нотариално заверено пълномощно от законните представители на чуждестранната компания за лицето, което ще открие и управлява търговското представителство в България;
  • документ за икономическа активност на чуждестранното лице. Напр. референция от обслужваща банка, годишен финансов отчет или данъчна декларация за последните 2 години и др.;
  • обосновка за необходимостта от създаване на търговското представителство, годишни работни програми за текущата и следващата календарни години с планираните дейности на представителството и за изпълнение на поставените цели и задачи;
  • копие на договор за наемза период не по-кратък от една година, или копие от документ за собственост, или за вещно право на ползване, или друг документ, установяващ отседналост на търговското представителство на чуждестранно лице в имот, който ще се ползва за офис на търговското представителство и който осигурява условия за нормална работа на търговските представители;
  • декларация, че данните на чуждестранното дружество, посочени в Регистрационната карта, са истински и верни;
  • вносна бележка или платежно нареждане за плащане на таксата за регистрация на търговското представителство.

Имайте предвид, че всички официални документи трябва да бъдат издадени от компетентните чуждестранни органи. Ако съответната държава е страна по Хагската конвенция, върху документите трябва да се постави апостил. Ако документът е издаден от държава, която има договор за правна помощ с Република България и носи оригинален подпис и печат на съответните компетентни органи, не се изискват допълнителни удостоверения, а само трябва да бъде придружен от легализиран превод на български език. За всички останали страни има специална процедура. Всички документи на чужд език трябва да бъдат с официален превод на български език и да са легализирани.

Българската търговско-промишлена палата извършва регистрацията в 3-дневен срок от подаване на документите.

За вписването на търговското представителство се издава удостоверение за регистрация.

Търговското представителство трябва да се регистрира и в регистър БУЛСТАТ.

Няма пречка процедурата за получаване на разрешение за пребиваване на чуждестранното физическо лице в България да започне едновременно с регистрацията на търговското представителство. Разрешение за продължително пребиваване обаче могат да получат не повече от трима вписани представители за търговското представителство на чуждестранното лице.

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация, консултация или съдействие за регистрация на търговско представителство или за издаване на разрешения за пребиваване на чужденци, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия