Всеки бизнес с течение на времето придобива отличителност и се разпознава от потребителите по своята търговска марка. За да получите обаче правни гаранции и защита на правото си да използвате изключително и без претенции от трети лица своята марка, следва да я регистрирате в Патентното ведомство.

Не се колебайте да сторите това още в началото на своята търговска дейност. Често се наблюдават недобросъвестни практики, в които трети лица заявяват за регистрация чужди марки с цел получаване на „откуп“ за последващо прехвърляне на оригинерния притежател.

Ако сте разработили знак, който е способен да отличава вашите стоки или услуги от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, то вие вече отговаряте на първото условие да се сдобиете с търговска марка. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци.

Абсолютни основания за отказ на регистрация

За да се регистрира търговска марка, тя трябва да има отличителен характер.

Марка, която се състои изключително от знаци или означения, станали обичайни в говоримия език или в установената търговска практика в Република България по отношение на заявените стоки или услуги, не се регистрира.

Не се регистрира и марка, която се състои изключително от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите. По тази причина например не можете да си регистрирате марка, която се състои от изображение на хляб и отгоре е изписано пшеница.

Знак, който се състои изключително от формата на стоката или друга характеристика, която произтича от естеството на самата стока; от формата на стоката или друга характеристика, която е необходима за постигане на технически резултат; от формата на стоката или друга характеристика, която придава значителна стойност на стоката, също не може да се регистрира.

Марка, която противоречи на обществения ред или на добрите нрави, също няма да можете да запазите.

Тъй като търговската марка има за основна цел да отличи стоките или услугите на търговеца, не се регистрира и марка, която може да въведе в заблуждение потребителите относно естеството, качеството, географския произход или други характеристики на стоките или услугите.

Държавните символи също са изключени от обсега на допустимите знаци за регистрация и марка, която се състои от или включва гербове, знамена или други символи, както и техни имитации, на държави – членки на Парижката конвенция, както и гербове, знамена или други символи, съкращения или наименования на международни междуправителствени организации.

Следва изрично да се отбележи, че запазено име или регистрирана фирма на търговско дружество НЕ представлява търговска марка. Фирмените наименования могат да бъдат и търговски марки и обратно, но едното не предполага другото. За да имате търговска марка следва да сте я регистрирали в Патентното ведомство. Едва след това можете спокойно да използвате знака си в търговския оборот, да го рекламирате и да изисквате от всички други да се съобразяват с вашите права върху марката и да не я използват. Също така, самата търговска марка може да бъде обект на търговски сделки, с които да генерирате и отделни не малки печалби.

Относителни основания за отказ на регистрация

Относителните основания за отказ се активират само ако друг субект възрази срещу вашата заявка, а именно отправи опозиция в 3-месечен срок от датата на публикуване на заявката за търговска марка в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Това е възможно, когато  марката, която искате да регистрирате е идентична на по-ранна марка и стоките или услугите на заявената и на по-ранната или когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. Затова е добре да се консултирате предварително със специалист по интелектуална собственост, който да направи преценка до колко вашият знак ще може да бъде регистриран и да получите правна защита за него.

Регистрация на търговска марка

Правото върху марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. Това е от особена важност, тъй като самото производство продължава между 4 месеца и 2 години, в зависимост от това как се развие и има ли отправени опозиции.

Правото на регистрация обаче принадлежи на първия заявител, поради което е важно да заявите първи своята марка. Изключителното право върху търговската марка може да бъде противопоставено на трети добросъвестни лица от датата на публикация на регистрацията в Официалния бюлетин на Патентното ведомство. Това е означава, че можете да поискате от всяко трето лице да преустанови незабавно използването на вашата марка от момента, в който сте я регистрирали, както и да ви обезщети за евентуални вреди от неправомерното използване. В по-ранен момент нямате правен механизъм, с който да се защитите.

Всяка марка се регистрира в определени класове за определени видове стоки и услуги и съответно получава защита само за тях. Тъй като класификацията е доста обширна, следва добре да се прецени кои точно са вашите класове, в които наистина упражнявате дейност.

Марките също така имат и териториален обхват, т.е. закрилата се предоставя само за посочените територия и класове.
Валидността на регистрацията на търговска марка е 10 години, считано от датата на подаване на заявката за търговска марка.

Тя може да бъде подновявана неопределен брой пъти за последователни периоди от 10 години. Това е възможно, ако заявката за подновяване се подаде преди да изтече съответния срок, за който е регистрирана.

Такси

За регистрацията на търговска марка се събират такси от Патентното ведомство.

За регистрация на марка до три класа и за територията на България таксата е в размер на 520 лв. За всеки следващ клас се заплаща допълнителна такса.

След последните изменения на закона от края на миналата година, таксата се заплаща изцяло при подаване на заявката. Затова е важно да получите квалифицирана преценка и предварителна консултация от адвокат – специалист дали и доколко вашият знак може да бъде регистриран като търговска марка. В противен случай рискувате да получите отказ и да изгубите внесената такса.

За подновяване на регистрацията на марка също се заплаща такса. Нейният размер зависи от това кога е подадена заявката за подновяване.

Ако се нуждаете от консултация и съдействие за регистрацията на търговска марка, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия