Най-често се прави регистрация на кооперация за извършване на производствена и търговска дейност. Широко разпространени са и т.нар. земеделски кооперации.

Кооперацията е юридическо лице. Тя отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на кооперацията отговарят за задълженията на кооперацията само до размера на дяловите си вноски. Те не носят отговорност с личното си имущество за задължения на кооперацията.

За учредяване на кооперация са необходими поне 7 дееспособни физически лица.

Малолетни и непълнолетни лица не могат да са учредители. Непълнолетните, ако са навършили 16 години, могат да станат членове след учредяването на кооперацията. За това обаче е необходимо и предварително писмено съгласие от родител.

Членове на кооперацията могат да бъдат само физически лица. Няма пречка едно лице да членува в няколко кооперации.

НЯМА изискване за минимален размер на капитала на кооперацията.

Всеки член на кооперацията прави задължително встъпителна и дялова вноска. Техният размер, ред за внасяне и форма се определят в устава. В устава може да се определи минимален и/или максимален размер на дяловата вноска. Когато дяловата вноска е непарична (земеделска земя, селско-стопански инвентар или машини и т.н.), тя се оценява от три вещи лица, определени от управителния съвет на кооперацията.

На учредителното събрание трябва да бъдат избрани управителен и контролен съвет, както и председател на кооперацията. Членовете на съветите се избират измежду член-кооператорите. Техният мандат е със срок от 4 години. Няма изискване за минимален или максимален брой членове на съветите.

Председателят на кооперацията също се избира измежду нейните членове. Неговият мандат е 4 години.  

За регистрация на кооперация в търговския регистър се представят следните документи:
 1. Заявление по образец А7;
 2. Протокол на учредителното събрание;
 3. Списък на присъстващите член-кооператори;
 4. Устав на кооперацията и препис от него със заличени лични данни;
 5. Нотариално заверен образец от подписа на председателя на кооперацията;
 6. Декларации от членовете на управителния и контролния съвет, че не са лишени от правото да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност, както и че не се намират помежду си в брак или родство по права линия и не са братя и сестри;
 7. Декларация от председателя на кооперацията за обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 3, по чл. 20, ал. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 и по чл. 28 от Закона за кооперациите;
 8. Свидетелства за съдимост на председателя и на членовете на управителния и контролния съвет;
 9. Декларации по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ от всички членове на управителния съвет;
 10. Декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ;
 11. Пълномощно.

В зависимост от вида на кооперацията и дейността, която ще извършва, може да са необходими и други документи. Напр. лиценз, решения на ТЕЛК и т.н.

НЕ се събира държавна такса за регистрация на кооперация в търговския регистър.

Ако документите се подават от адвокат, НЕ се изисква адвокатското пълномощно и Заявлението А7 да бъдат нотариално заверени.

Когато документите се подават и от друг пълномощник, необходимо е изрично нотариално заверено пълномощно. В този случай, самото Заявление А7 също трябва задължително да бъде с нотариална заверка на подписите на всички членове на управителния съвет.

Ако се нуждаете от правна консултация или съдействие за учредяване или извършване на промени в кооперация, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия