Най-често фирмите предприемат действия по регистрация на клон по причини от организационен и икономически характер. Всяка фирма – ЕООД, ООД, ЕАД и АД – може да открие клон извън населеното място, където се намира нейното седалище.

Няма ограничения за броя клонове, които едно дружество може да регистрира.

В едно населено място обаче може да се открие само един клон. Изключение е предвидено само за банки и застрахователни дружества. Те могат да регистрират повече от един клон в едно населено място, вкл. и където е седалището им.

Клонът не е самостоятелна фирма, различна от дружеството, което го е създал. Той е част от търговското предприятие на това дружество. Договорите, сключени с клона, са договори, сключени със самото дружество, което е регистрирало този клон. Поради неговата организационна и имуществена обособеност обаче, законът му признава известна юридическа правоспособност. Например, клонът води търговски книги като самостоятелно търговско дружество. Той обаче не съставя отделен баланс. Също така, по спорове, произтичащи от договори, сключени с клон, исковете могат да се предявяват срещу търговеца и по седалището на клона.

Наименованието на клона трябва да съдържа фирмата на търговеца и добавката „клон“.

Предметът на дейност на клона може и да не съвпада изцяло с този на фирмата.

С решението за откриване на клон трябва да се определи и обема на представителната власт на неговия управител. На него могат да се предоставят пълни права да управлява и представлява клона. Възможно е обаче той  да бъде упълномощен като търговски пълномощник, т.е. да разполага с по-ограничени права. Също така, управителят на клона може да бъде упълномощен и като прокурист. Във всички случаи на управителя на клона трябва да се даде нотариално заверено пълномощно.

За регистрацията на клона в Търговския регистър се подават следните документи:
  1. Заявление по образец Б2;
  2. Нотариално заверено съгласие и образец от подписа на управителя на клона;
  3. Протокол от ОС на ООД или АД, респ. решение на едноличния собственик на капитала на ЕООД или ЕАД за откриване на клон;
  4. Покани за свикване на ОС на ООД или АД;
  5. Списък на акционерите, присъствали на ОС на АД;
  6. Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и представените за обявяване актове;
  7. Пълномощно;
  8. Платежно нареждане за внесена държавна такса.

В зависимост от предмета на дейност на клона могат да бъдат необходими и други документи. Например, документи (диплом, сертификат на БНБ и др.) за професионална квалификация или правоспособност на управителя на клона.

Също така, при акционерните дружества вземането на решение за откриване на клон може да е в компетентността на Съвета на директорите, респ. на Управителния съвет. В този случай се представя протокол с решения на СД или УС.

Държавната такса за регистрация на клон е 20 лева, ако заявлението е подадено по електронен път от адвокат.

Адвокатското пълномощно не е необходимо да е нотариално заверено. Ако обаче документите за регистрация се подават от друг пълномощник, неговото пълномощно и Заявлението Б2 трябва да са заверени от нотариус.

В случай, че се нуждаете от правна консултация или съдействие във връзка с регистрация на клон на български и чуждестранни търговски дружества, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия