Лицата, които искат да предоставят парични заеми срещу обезпечение със залог върху движими вещи, трябва да се регистрират като заложна къща. Най-често за целта се учредява ЕООД или ООД. Няма специални изисквания за определен размер на капитала на дружеството. Заложната къща може да се регистрира и с капитал от 2 лева.

Фирмата, регистрирана като заложна къща, може да извършва само дейност по даване на заеми срещу залог на вещи. Тя не може да извършва други търговски сделки, освен когато това е необходимо във връзка с осъществяването на основната й дейност. Следователно, ако искате паралелно да развивате и друг бизнес, не можете да използвате фирмата, която е заложна къща.

Специални изисквания има както за самата дейност (размер на лихвата, съхранение на заложените вещи, съдържание на заложните билети), така и за помещението, в което ще се извършва дейността, за противопожарна безопасност и СОТ. Заложните къщи са и задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

В наименованието на фирмата задължително трябва да се съдържа означението “заложна къща”.

Проблем при регистрацията може да възникне, ако предметът на дейност не е формулиран правилно. Това може да създаде затруднения и при последващо вписване в регистъра на Министерството на финансите.

Необходимите документи за регистрация на заложна къща в Търговския регистър са:
 1. Учредителен акт на ЕООД или Дружествен договор на ООД, респ. препис, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
 2. Учредителен протокол;
 3. Спесимен на управителя;
 4. Декларация на управителя по чл. 141, ал. 8 от ТЗ;
 5. Декларация на управителя по чл. 5 от Наредбата за дейността на заложните къщи;
 6. Свидетелство за съдимост;
 7. Документ за внесен в банката капитал;
 8. Адвокатско пълномощно;
 9. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ;
 10. Декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ;
 11. Платежно нареждане за внесена държавна такса за регистрация.

Ако като съдружник участва друго търговско дружество, необходимо е и решение на съответния му компетентен орган за участие в учредяването на ООД.

Държавната такса за регистрация в търговския регистър е 110 лева, когато документите се подават на хартиен носител в офисите на Агенцията по вписванията.

При регистрация по електронен път таксата е 55 лева.

След като бъде вписана в Търговския регистър, заложната къща трябва да се регистрира и в публичния регистър на лицата, които осъществяват сделки с благородни метали и скъпоценни камъни. Този регистърът се води от Министерството на икономиката.

Вписването в регистъра трябва да се направи поне 14 дни преди заложната къща да започне да извършва дейност.

Необходимите документи за регистрация на заложна къща в Министерството на икономиката са:
 1. Заявление по образец;
 2. Копия от лична карта или декларация за данните от личната карта за получаване на свидетелство за съдимост по служебен път;
 3. Копие на  акт за собственост или договор за наем за помещението, в което ще се осъществява дейността, с посочен точен адрес;
 4. Други документи в зависимост от конкретния случай;
 5. Нотариално заверено пълномощно, ако се подава от пълномощник. В случай че документите се подават от адвокат, не е необходима нотариална заверка;
 6. Документ за платена държавна такса.
Държавната такса за регистрация е 200 лева.

За вписване на всеки допълнителен обект и на всяко допълнително лице се заплаща такса от 20 лева.

Вписването в публичния регистър се извършва в 14-дневен срок от подаване на заявлението и всички изискуеми документи. 

За вписването в публичния регистър се издава удостоверение от Министерство на икономиката. Копие от него трябва да се съхранява на видно място в заложната къща. Имайте предвид че при изгубване или унищожаване на удостоверението не се издава дубликат. В този случай заложната къща трябва отново да премине през цялата процедура и да бъде направена нова регистрация.

Ако се нуждаете от консултация и съдействие за регистрация на заложна къща, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия