Извършването на стопанска дейност чрез регистрация на ЕООД има редица предимства. ЕООД е много подходящ вариант за започване на всякакъв вид малък бизнес, особено когато собственикът извършва цялата дейност на дружеството.

ЕООД често се използва и като алтернатива на трудовото правоотношение. Високо платени специалисти регистрират еднолично дружество и работят чрез него със своя работодател. По този начин се намалява значително размера на дължимите осигуровки върху възнаграждението. Особено ако специалистът избере да се самоосигурява като едноличен собственик на капитала, а не по договор за управление. За разлика от служителите по трудов договор, самоосигуряващите се лица не се осигуряват за всички социални рискове. Те могат да изберат да се осигуряват и на минималния осигурителен доход (за 2019 г. е 560 лв.). Също така, в ЕООД могат да се ползват различни разходи за дейността, с които ще се намали размера на печалбата, респ. дължимия данък върху нея. След облагане с 10% корпоративен данък, допълнителният доход от дружеството се разпределя като дивидент. Данъкът върху дивидента е 5%, но върху разпределената под формата на дивидент сума не се дължат осигуровки.

За работодателя този вариант на работа също е изгоден. Освен че няма да дължи осигуровки, ще спести и различни допълнителни разходи (обезщетения за болнични, такси за служби по трудова медицина и т.н.).

Важна стъпка преди да се направи регистрация на ЕООД е да се проведе правна и счетоводна консултация.

Непосредствено след създаването на дружеството и преди да започне своята дейност трябва да се извършат редица действия. Извършването на дейност чрез фирма е свързано с различни правни, административни и данъчно-осигурителни задължения и срокове. Непознаването на тези задължения и неспазването на законовите срокове може да доведе сериозни парични санкции за дружеството.

Изкушението да се ползват бланки на документи от интернет и да се спести разход за предварителна консултация, често води до грешки и до допълнителни разходи впоследствие. Напр. от важно значение е да се определят правилно размерът на капитала и дяловете от него. При минимален или много нисък капитал ЕООД няма да има достатъчно средства за покриване на първоначалните си разходи. Това ще наложи те да бъдат финансирани със заем или допълнителни парични вноски от собственика. Двата варианта имат различни плюсове и минуси от правен и данъчен аспект. Неправилната преценка на размера на самите дялове от капитала може да доведе до допълнителни разходи за вписване на промени по партидата на ЕООД в търговския регистър. Този проблем най-често възниква, когато собственикът реши да приеме нов съдружник в дружеството.

Друг подценяван въпрос е изборът на адрес на управление, което може да доведе до редица неудобства, особено когато дейността на фирмата реално се извършва в друг град.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Едноличен собственик на капитала на ЕООД може да бъде както физическо лице, така и друго търговско дружество.

За  регистрация на ЕООД в Търговския регистър документите, които трябва да се изготвят, са следните:
 1. Заявление, образец А4
 2. Учредителен протокол
 3. Учредителен акт, респ. препис от него, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени
 4. Нотариално заверен образец от подписа на управителя (спесимен)
 5. Декларация по чл. 141, ал. 8 от Търговския закон, подписана от управителя
 6. Декларация по чл. 142 от Търговския закон, подписана на управителя
 7. Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, подписана от управителя
 8. Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, ако документите се подават от пълномощник
 9. Вносна бележка или удостоверение от банка за внесен капитал
 10. Платежно нареждане за внесена държавна такса за регистрация
 11. Пълномощно, ако документите се подават от пълномощник

Ако едноличен собственик на капитала е друго търговско дружество, необходимо е и решение на съответния му компетентен орган за участие в учредяването на ЕООД.

Преди разписване на документите, препоръчваме да се направи справка в Търговския регистър дали вече има регистрирана фирма със същото наименование и дали избраното име не е запазено от някой друг. Имайте предвид, че името на дружеството не може да съдържа определени символи или знаци. Неправилният избор на име е сред най-честите причини за отказ за регистрация на фирма.

Минималният размер на капитала за регистрация на ЕООД е 2 лева.

Капиталът на дружеството трябва да бъде внесен по специална набирателна сметка в банка. Тя се открива от лицето, избрано за управител. Банките изискват оригиналите на учредителния протокол и учредителния акт. Размерът на капитала се внася по набирателната сметка от едноличния собственик на капитала. Заради изискванията, свързани с мерките срещу изпирането на пари, някои банки изискват при откриване на набирателната сметка да се явят и управителя, и едноличния собственик на капитала, ако са различни лица.

Когато капиталът се формира от непарична вноска (апорт), необходимо е първо да се премине през процедура за нейната оценка. Тя се извършва от 3 вещи лица, определени от Агенцията по вписванията. Ако в капитала се апортира недвижим имот, учредителният акт трябва да е нотариално заверен. В този случай, към заявлението за регистрация се прилагат заключението на вещите лица, нотариално заверено съгласие на вносителя на непаричната вноска, декларация по чл. 264 от ДОПК и др.

Договорът за възлагане на управлението, който се сключва между управителя и ЕООД, не е задължителен документ. Такъв може и въобще да не бъде сключван, ако управителят и едноличният собственик са едно и също лице и то няма да се осигурява като управител.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Документите за регистрация на ЕООД могат да се подадат на хартиен носител във всеки офис на Агенцията по вписванията, а не само в този по седалището на фирмата. Документите не могат да се изпращат по пощата или с куриер, поради необходимостта да бъде проверена самоличността на лицето, което ги подава.

Документите могат да се подадат и по електронен път с електронен подпис, като в този случай се ползва 50% отстъпка от размера на държавната такса.

Заявлението А4 и приложените към него документи могат да бъдат подадени лично от лицето, избрано за управител.

Адвокат, упълномощен с изрично писмено пълномощно, също може да подаде документите за регистрация. Предимството в този случай е, че не се изисква адвокатското пълномощно и Заявлението А4 да бъдат нотариално заверени и се спестяват таксите за нотариална заверка. Също така, адвокатите имат електронни подписи и при подаване на документите по електронен път се дължи само 50% от държавната такса.

Документите могат да се подадат и от обикновен пълномощник, който трябва да подпише декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ. Той трябва да разполага с изрично нотариално заверено пълномощно. В този случай, самото Заявление А4 също трябва задължително да бъде с нотариална заверка на подписа на управителя.

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

Държавната такса за регистрация на ЕООД в търговския регистър е 110 лева, когато документите се подават на хартиен носител в офисите на Агенцията по вписванията.

При подаване на Заявлението А4 по електронен път таксата е 55 лева.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД

Длъжностното лице по регистрацията трябва да впише новото ЕООД в Търговския регистър веднага след проверка на документите. На практика това става на следващия работен ден след подаването им.

Не са редки случаите обаче на забавяне на регистрацията, макар тези заявления да се разглеждат приоритетно от служителите. Най-често забавянето е между 3 и 5 работни дни.

Ако към заявлението не е приложен някой документ или той няма изискуемото от закона съдържание, длъжностното лице дава указания. Те се публикуват на интернет страницата на търговския регистър или се изпращат на ел.поща, ако в заявлението е посочена такава. Указанията трябва да се изпълнят в 3-дневен срок. След изпълнението им, новата фирма се вписва в Търговския регистър.

Ако обаче в документите има недостатък, който не може да бъде отстранен, длъжностното лице директно отказва регистрацията на ЕООД. Напр. ако вече има регистрирано ЕООД със същото име или в предмета на дейност е посочена дейност, за която се изисква предварително разрешение.

Отказът може да бъде обжалван в 7-дневен срок от връчването му пред окръжния съд по седалището на ЕООД. Жалбата се подава чрез Агенцията по вписванията.

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация, консултация или съдействие за регистрация на ЕООД, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия