Всяко физическо или юридическо лице може да регистрира европейска търговска марка в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) в гр. Аликанте, Испания. Ако искате да продавате Вашите продукти и услуги на европейския пазар или имате такива планове за вбъдеще, препоръчваме да регистрирате Вашия бранд като марка на ЕС. Не е необходимо първо да го регистрирате в България. От друга страна, успешната регистрация на търговска марка в България не е гаранция, че процедурата пред EUIPO ще протече безпроблемно.

Марката на ЕС се ползва със закрила срещу неправомерно използване или имитиране на територията на всички държави членки на Европейския съюз. 

Марката на ЕС може да се състои от всякакви знаци или комбинация от такива. Напр. думи, лични имена, рисунки, букви, цифри, цветове, форма на стоката, опаковка на стоката, звуци. Марките могат да бъдат едноцветни или многоцветни, звукови, мултимедийни (комбинация от звук и картина), холограмни, триизмерни и т.н.

Тези знаци обаче, трябва да отличават стоките и услугите на заявителя от тези на други лица. Също така, марката не трябва да представлява описание на стоките и/или услугите, за които е заявена регистрацията.

Регистрацията на европейска търговска марка е със срок на валидност 10 години.

Марката на ЕС може да бъде подновявана неограничено, като всяко подновяване е за нов срок от 10 години.

ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ

Заявлението за регистрация може да бъде написано на всеки от официалните езици на ЕС. Допълнително може да се посочи и втори език. Той може да бъде английски, немски, испански, френски или италиански.

Заявката може да се подаде както на хартиен носител, така и чрез специален електронен формуляр по Интернет. При подаване на електронно заявление основната такса е по-ниска. Освен това, при електронната заявка  може да се използва ускорената процедура на EUIPO (т.нар. Fast Track) за по-бързо публикуване на заявката.

След получаване на заявката се извършва проверка дали отговаря на изискванията и платени ли са дължимите такси. Ако има някакви пропуски, заявителят трябва в 2-месечен срок да ги отстрани.

В случай че заявлението е коректно попълнено и таксите са платени, EUIPO проверява за наличието на т.нар. абсолютни основания за отказ за регистрация. Напр. такова основание е липсата на отличителност на заявената марка. Прави се и проучване за по-ранно регистрирани марки в EUIPO, които са идентични или сходни.

При успешно приключване на проверките, заявката се публикува в Бюлетина на марките на ЕС, издаван от EUIPO.

В 3-месечен срок след публикуването на заявката могат да бъдат подавани възражения срещу регистрацията на марката. Обръщаме внимание, че този срок започва да тече един месец след датата на публикацията в Бюлетина. Възраженията са свързани с права на третото лице, произтичащи от по-ранно регистрирана от него марка. Няма пречка обаче, всяко едно трето лице да подаде възражение като твърди, че са налице абсолютни основания за отказ.

След изтичане на срока за възражения, марката се вписва в Регистъра на марките на ЕС. На заявителя се издава само електронен сертификат за регистрация. Срещу заплащане на допълнителна такса могат да се получат заверени или незаверени копия на този сертификат.

Също така, регистрацията на марката се публикува в Бюлетина на марките на ЕС.

ТАКСИ

Таксите за заявяване и регистрация на европейска търговска марка са:

  • основна такса от 1 000 евро за един клас стоки и/или услуги. Ако заявлението се подава по електронен път таксата е 850 евро;
  • допълнителна такса от 50 евро за втори клас стоки и/или услуги;
  • допълнителна такса от 150 евро за всеки клас при заявяване на три или повече класа стоки и/или услуги;
  • такса от 30 евро за издаване на заверено копие от сертификата за регистрация на марката на хартиен носител. Издаването на сертификат във вид на електронен документ е безплатно.
Таксите могат да бъдат заплатени само в евро.

При подаване на искане за подновяване на регистрацията се събират същите по размер такси.

За да избегнете отказ и вече платените такси да бъдат загубени, препоръчваме да направите предварително проучване за идентичност или сходство с по-ранно регистрирани марки на ЕС още преди да подадете Вашата заявка. Опитът и съветите на специалист по марките ще Ви помогнат правилно да определите класовете стоки и/или услуги, за които да заявите регистрацията, както и да коригирате Вашата марка, за да избегнете идентичност или сходство с по-ранно регистрирани такива. Ако се нуждаете от консултация и съдействие за регистрацията на европейска търговска марка, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия