Разрешението тип “Синя карта на ЕС”, което дава право за пребиваване и работа на чужденци в България, се издава от Министерството на вътрешните работи.

Такова разрешение могат да получат само чужденци, които са висококвалифицирани работници. Съгласно § 1, т. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, “висококвалифицирана заетост” е наемане на работа на лице, което притежава необходимата за съответната работа компетентност – придобито висше образование, което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган след обучение с продължителност не по-малка от три години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната държава. Най-често тази процедура се използва от фирми от IT бранша за наемане на специалисти, които не са граждани на ЕС.

Преди да бъде издадена “Синя карта на ЕС” е необходимо:
  1. работодателят да получи разрешение за достъп до пазара на труда на работници – граждани на трети държави. Този документ се издава от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта;
  2. бъдещият служител да получи виза D за дългосрочно пребиваване.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ТРУДА

За предоставяне на разрешение за достъп до пазара на труда на чужденец работодателят подава в Агенцията по заетостта заявление по образец.

Към заявлението се прилагат следните документи:
  • обосновка на искането;
  • документи за образование, специалност, правоспособност, професионална квалификация и опит на работника – гражданин на трета държава. Те трябва да са легализирани и със заверен превод на български език, както и да съответстват на изискванията за заемане на длъжността;
  • декларация на работодателя, че предлаганите условия на труд и заплащане не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд;
  • други документи, ако такива се изискват от българското законодателство за заемане на длъжността;
  • заверено от работодателя копие на срочен трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по НКПД, подписан от страните. Договорът трябва да влиза в сила от датата на издаване на документа за пребиваване на чужденеца. В него трябва да са посочени задълженията на страните относно разходите за квартира, медицинско лечение, застраховки, транспорт от и до държавата, където е обичайното местоживеене на работника – гражданин на трета държава. Срокът на трудовия договор не може да е по-кратък от 12 месеца. Прилага се и копие от длъжностната характеристика, когато е неразделна част от договора;
  • копие от страницата на документа за задгранично пътуване със снимката и личните данни на работника – гражданин на трета държава.

Също така, брутната работна заплата, посочена в трудовия договор на чужденеца, трябва да е най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в България за последните 12 месеца преди сключването на трудовия договор.

Агенцията по заетостта проверява и дали в предходните 12 месеца общият брой на гражданите на трети държави, работещи за местния работодател, не надвишава 20 % от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, граждани на други държави – членки на ЕС, на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. За малки и средни предприятия максимумът е 35 %.

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта се произнася в 15-дневен срок от подаване на заявлението.

Разрешението се дава за срока на трудовия договор.

За издаването на разрешение за достъп до пазара на труда работодателят заплаща 100 лв. такса. Документът за платената такса се подава в Агенцията, след което се получава разрешението.

ВИЗА D ЗА ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ

След получаване на разрешение от Агенцията по заетостта, бъдещият служител-чужденец трябва да подаде документи за получаване на виза D за дългосрочно пребиваване в България. Тя е със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни.

Заявлението за издаване на виза D се подава в дипломатическите и консулските представителства на България по постоянното местоживеене на кандидата или в тези представителства, които са акредитирани за държавата на постоянното местоживеене на кандидата.

За разглеждане на заявлението се плаща такса от 100 евро.

СИНЯ КАРТА НА ЕС

За получаване на „Синя карта на ЕС“ чужденецът трябва лично да подаде в дирекция “Миграция” на МВР заявление по образец.

Заявлението се подава не по-късно от 7 дни преди изтичането на срока за пребиваване на чужденеца на територията на страната.

Към заявлението се прилагат следните документи:
  1. копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза D и печата за последното влизане в България. Оригиналът на паспорта или заместващия го документ се представят за проверка на автентичността на копието;
  2. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на България.

Копие на писменото решение за упражняване на висококвалифицирана заетост, издадено от Агенцията по заетостта, се предоставя на дирекция “Миграция” по служебен път.

Заявлението се разглежда и решава в 7-дневен срок.
„Синя карта на ЕС“ може да бъде издадена за срок до 4 години.

Ако срокът на трудовия договор е по-малък, тя се издава за срока на договора, удължен с три месеца. Разрешението тип „Синя карта на ЕС“ може да се подновява при наличие на основания за преиздаването му.

През първите две години притежателят на „Синя карта на ЕС“ може да упражнява дейности, отговарящи на условията, при които му е издадена тя, само на територията на България. В този срок той може да смени работодателя си само след получаване на писмено решение от Агенцията по заетостта. Правото да смени своя работодател може да бъде ползвано само веднъж в срока на валидност на картата.

Ако остане без работа, чужденецът има право в рамките на три месеца да търси и да започне нова работа. Той трябва да се регистрира в Агенцията по заетостта в срок от 7 работни дни от прекратяване на трудовия му договор.

Новият му работодател трябва да подаде заявление в Агенцията по заетостта за издаване на разрешение за достъп до пазара на труда.

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация, консултация или съдействие за издаване на разрешения за пребиваване и работа на чужденци, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия