За да бъде сключена сделка за продажба на имот, собственост на дете, е необходимо разрешение на районния съд по настоящия му адрес. Такова разрешение се изисква и за продажбата на притежавани от малолетен или непълнолетен идеални части от недвижим имот, за замяна на имот или идеални части от такъв, собственост на дете, както и за обезпечаване на кредит с имот на малолетни или непълнолетни лица. Наличието на разрешение подлежи на проверка от нотариуса при сключване на нотариалния акт за продажба.

Детето трябва задължително да е приело наследството по опис преди подаване на искането за разрешение.

Районният съд дава разрешение за продажба на имот, собственост на дете, само ако сделката е в интерес на детето. Важни и неотложни нужди на семейството също могат да бъдат причина за даване на такова разрешение.

Необходими документи

За да бъде издадено разрешение за продажба на имот, собственост на дете, трябва да се подаде молба по чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс. Тя се подава в районния съд по настоящия адрес на детето.

В случай че детето е гражданин на държава извън ЕС и обичайното му местопребиваване е в чужбина, компетентен е районният съд по местонахождението на имота. Най-често такива казуси възникват в практиката с ваканционни имоти на руски граждани в България.

В случай че детето е гражданин на държава членка на ЕС и обичайното му пребиваване е в тази държава, компетентният съд се определя от правилата на Регламент (ЕО) № 2201/2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност.

Ако детето е малолетно, молбата се подписва от родителите, респ. от родителя, упражняващ родителските права.

Ако детето е непълнолетно, молбата се подписва лично от него. Родителите, респ. родителят, упражняващ родителските права, трябва да дадат своето съгласие.

В молбата по чл. 130, ал. 3 от СК трябва да се посочи:
 • продажната цена на имота;
 • други условия по сделката, ако има такива;
 • какви причини налагат продажбата и за какви цели ще се използват парите от нея.

От съществено значение е правилно да се обосноват нуждата и очевидната полза за детето. Необходима е и внимателна преценка какви доказателства ще се приложат към молбата. Именно тук най-често се допускат грешки от молителите и това води до отхвърляне на молбата им от съда.

Към молбата задължително се прилагат:
 1. доказателство за настоящия адрес на детето (напр. адресна карта от общината);
 2. удостоверение за раждане на детето;
 3. съдебно решение за приемане на наследството по опис от детето;
 4. съдебно решение, с което на родителя се предоставя упражняването на родителските права – в случай, че родителите са разведени;
 5. препис от акт за смърт и удостоверение за наследници – в случай, че се иска продажба на имот или на идеални части от такъв, които детето е получило по наследство;
 6. документ за собственост – напр. нотариален акт, договор за доброволна делба или съдебно решение за делба и др.;
 7. предварителен договор за покупко-продажба;
 8. скица и/или схема на имота;
 9. данъчна оценка;
 10. декларация по образец за имуществото, притежавано от детето;
 11. платежно нареждане за внесена държавна такса;
 12. пълномощно.

В зависимост от конкретния случай се прилагат и допълнителни документи. Напр. декларация за семейно и материално положение и имотно състояние от родителите, нотариални актове, завещания, служебни бележки, медицински документи и др.

За разглеждане на молбата по чл. 130, ал. 3 от СК се заплаща държавна такса в размер на 25 лева.

Производство пред районния съд

След подаване на документите, съдът е длъжен да се произнесе незабавно. На практика обаче след подаване на молбата повечето съдилища искат становище от Дирекция „Социално подпомагане”, отдел “Закрила на детето”, дали са налице твърдените в молбата нужди и дали делбата е в интерес на детето. Служителите на отдел “Закрила на детето” изслушват и детето, ако е навършило 10 години. Възможно е и съдът да насрочи открито съдебно заседание, в което лично да изслуша родителите, социалния работник и детето.

Също така, възможно е да бъдат изискани и допълнителни документи с оглед установяване и доказване на посочените в молбата цели и нужди на детето, пазарната цена на имота или имотното състояние на родителите. За да се избегне излишно забавяне, много е важно документите към молбата да са предварително правилно окомплектовани.

Ако съдът прецени, че е в интерес на детето, той издава исканото разрешение. При противоречие между интересите на децата и техните родители, съдът назначава особен представител, който да представлява детето пред нотариуса при подписване на договора за продажба.

В случай че съдът отхвърли молбата, отказът за даване на разрешение за продажба подлежи на обжалване пред окръжния съд.

Ако съдът откаже да даде разрешение, няма пречка да бъде подадена нова молба при промяна на обстоятелствата.

В случай, че се нуждаете от правна консултация или съдействие във връзка с получаване на разрешение от районния съд, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия