Някои категории работници и служители са поставени под специална закрила и Кодексът на труда изисква получаване на предварително разрешение от Инспекцията по труда, за да бъдат прекратени трудовите им правоотношения. Ако работодателят прекрати трудовия договор на такъв работник или служител без да е поискал разрешение от ИТ, респ. ако е получил отказ от ИТ, уволнението ще е незаконно.

Със специална закрила по чл. 333 от КТ се ползват:
 • майки на дете до 3 г.;
 • трудоустроен работник или служител;
 • работник или служител, боледуващ от болест, посочена в Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила;
 • работник или служител, който е започнал ползването на разрешения му отпуск;
 • бременни и в напреднал етап на лечение ин-витро работнични или служителки;
 • работник или служител, който е избран за представител на работниците и служителите за участие в разрешаване на въпроси по управлението – само за времето, докато има такова качество;
 • работник или служител, който е избран за представител на работещите по безопасност и здраве при работа от общото събрание или от събранието на пълномощниците – само за времето, докато има такова качество;
 • работници или служители които са членове на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество – само за времето, докато изпълняват функциите си.
ВАЖНО!!! Специалната закрила важи само когато трудовият договор се прекратява на някое от изрично посочените в чл. 333 от КТ основания.

Ако трудовото правоотношение се прекратява на основание, което не е изброено в чл. 333 от КТ, не се изисква получаване на предварително разрешение от Инспекцията по труда.

Работодателят трябва да получи разрешението преди отправяне на предизвестието за прекратяване на трудовия договор, респ. преди връчване на заповедта за дисциплинарно уволнение. Само тогава прекратяването на трудовото правотношение ще е законосъобразно.

Искането за издаване на разрешение се подава до Инспекцията по труда, на територията на която се намира работното място на съответния работник или служител, а не по седалището на работодателя.

Необходими документи:
 1. Писмено искане от работодателя:
 2. Документи, удостоверяващи закрилата, която ползват работниците/служителите:
  • за бременни работнички или служителки – копие на амбулаторен лист, медицинско удостоверение или друг медицински документ, издаден от компетентен здравен орган, удостоверяващ бременността;
  • за работници, започнали ползването на отпуск за временна неработоспособност – копие от болничен лист;
  • за работници и служители, започнали ползването на разрешен платен или неплатен отпуск – копия на молби (заявления) и заповеди за разрешаване ползването на отпуск;
  • за трудоустроени и за служители, страдащи от заболяване по Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила – мнение/становище на ТЕЛК, а предприятията със средносписъчен състав повече от 50 лица – и списък с местата и длъжностите за лица с намалена работоспособност, актуализиран за съответната календарната година.
 3. Документи, удостоверяващи основанието за съкращаване/уволнение на работника или служителя – напр. доказателства за извършено дисциплинарно нарушение; писмените обяснения на служителя във връзка с дисциплинарното производство, документи за упражнено право на подбор от работодателя и т.н.
Освен на място в съответната Инспекция по труда, искането за издаване на разрешение може да бъде подадено и:
 • през електронния портал на Главната инспекция по труда – за целта е необходим квалифициран електронен подпис. Ако искането е подадено по този начин, разрешението/отказът на ИТ също се предоставя на работодателя чрез Е-портала на ГИТ;
 • чрез Системата за сигурно електронно връчване – разрешението/отказът на ИТ също се предоставя на работодателя през тази система;
 • по пощата или чрез лицензиран пощенски оператор – разрешението/отказът на ИТ се изпраща на работодателя на посочения в искането адрес за кореспонденция.

По желание на работодателя разрешението/отказът на ИТ може да се изпрати и на електронната му поща.

НЕ се дължи държавна такса за издаване на разрешение по чл. 333 от КТ.
Инспекцията по труда се произнася по направеното искане в 7-дневен срок.

Тя може да издаде разрешение или да постанови отказ. Не се изисква те да бъдат мотивирани. Нито разрешението, нито отказът могат да бъдат обжалвани. Няма пречка обаче да се подаде ново искане при промяна в обстоятелствата.

Ако се нуждаете от правна консултация или съдействие във връзка с прекратяване на трудови договори и оспорване на законността на уволнение, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия