Трудов договор с непълнолетни лица може да бъде сключен само след предварително разрешение за работа от Инспекцията по труда. Непълнолетните лица не могат да извършват работа, която е опасна или вредна за здравето и за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие. В Наредба № 6 за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години, са посочени списъците с работите, забранени за тях. Имайте предвид, че тези списъци не съдържат изчерпателно изброяване на всички възможни забранени работи.

Минималната възраст за приемане на работа е 16 години.

Само по изключение и при определени условия могат да се наемат на работа лица от 15- до 16-годишна възраст.

Искането за издаване на разрешение се подава от работодателя до Инспекцията по труда, на територията на която ще се намира работното място на непълнолетния работник или служител, а не по седалището на работодателя.

Необходими документи:
 • Искане за даване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица (по образец);
 • Длъжностна характеристика;
 • Карта на оценка на риска или списък на идентифицираните рискове на работното място заедно с протоколи от извършени измервания на факторите на работната среда;
 • Осигурените мерки за защита на здравето и безопасността на непълнолетното лице;
 • Медицинско заключение за годност на лицето до 18 г. да извършва работата, за която кандидатства – прилага се копие, заверено “Вярно с оригинала”;
 • Разпределение на работното време – само за лица от 15 г. до 16 г.;
 • Индивидуален дневен режим на учение и допълнителни занимания – само за лица до 15 г.

Медицинското заключение за лица от 15- до 18-годишна възраст се издава от Службата по трудова медицина на работодателя. Непълнолетният трябва да представи на Службата по трудова медицина медицинско удостоверение за постъпване на работа от личния му лекар.

За лица до 15-годишна възраст се изисква медицинско заключение, издадено от ЛКК. То трябва да удостоверява годността на лицето да извършва съответната работа и че тя няма да увреди здравето и да попречи на правилното му физическо и умствено развитие.

Освен на място в съответната Инспекция по труда, искането може да бъде подадено и:
 • през електронния портал на Главната инспекция по труда – за целта е необходим квалифициран електронен подпис. Ако искането е подадено по този начин, разрешението/отказът на ИТ също се предоставя на работодателя чрез Е-портала на ГИТ;
 • чрез Системата за сигурно електронно връчване – разрешението/отказът на ИТ също се предоставя на работодателя през тази система;
 • по пощата или чрез лицензиран пощенски оператор – разрешението/отказът на ИТ се изпраща на работодателя на посочения в искането адрес за кореспонденция.

По желание на работодателя разрешението/отказът на ИТ може да се изпрати и на електронната му поща.

НЕ се заплаща държавна такса за издаване на разрешение за работа на непълнолетни лица.

При непълнота и при нередовност на документите, на работодателя се дава срок за отстраняването им. Този срок не може да е по-кратък от 5 дни.

В 7-дневен срок от подаването на документите, респ. от отстраняване на нередовностите, Инспекцията по труда издава разрешение или постановява отказ.

Разрешението за работа на непълнолетни лица, издадено от Инспекцията по труда, има действие:
 • до прекратяване на трудовия договор, за който е издадено разрешението;
 • до навършване на 18-годишна възраст на работника/служителя;
 • до отнемане на разрешението от Инспекцията по труда.

Отказът за издаване на разрешение за работа може да се обжалва по съдебен ред.

Ако се нуждаете от правна консултация или съдействие във връзка с прекратяване на трудови договори и оспорване на законността на уволнение, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия