Промяна на име – собствено, презиме и/или фамилия – може да се поиска от всеки български гражданин. Името представлява постоянно словесно обозначение на физическото лице, което служи за неговата индивидуализация и идентификация от останалите физически лица. С настъпване зрелостта, всяко лице следва да може да определи дали дадените му от родителите имена го удовлетворяват и ако са налице причини, да упражни правото си да ги смени. Промяната обаче не трябва да има за цел укриване от наказателна, гражданска или административна отговорност. Поради това, Законът за гражданската регистрация допуска имената да бъдат променяни само по изключение и при наличие на изчерпателно изброени условия.

Предпоставки за промяна на имената

Промяна на собствено, бащино или фамилно име може да се иска, когато:

  1. името е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, или
  2. важни обстоятелства налагат това.

„Осмиващо“ може да бъде всяко име, което е довело до присмех, подигравки и неприятни коментари към лицето. Ако отворите стария жълт телефонен указател, ще намерите много такива примери, които ще предизвикат у вас насмешка. Собственото име на лицето е име, избрано от родителите. Причините за “странния” избор на родителите могат да са различни. Напр., спазване на традиция в семейството, модни тенденции, любим герой от книга или сериал.

Опозоряващо е името, което дава негативна оценка за лицето без каквато и да било вина от негова страна, предизвиква омраза и неприязън.

За да е обществено неприемливо името, чиято промяна се иска, трябва самата личност да е публична, т.е. известна в обществото или определени професионални кръгове, като името, с което е известна и което желае да носи, да символизира определена обществена дейност.

„Важни обстоятелства“ са тези, които са лично и обществено значими. Например: известността на лицето в обществото с друго име; носенето от лицето на различни имена в различни периоди от време в резултат на станала не по волята му промяна и др. Също така, ако лицето има творчески или друг псевдоним, който присъства на книга, картина или друго произведение на изкуството и е станало известно с този псевдоним, той може да бъде записан като негово име. Разбира се, популярността на този псевдоним следва да се обоснове и докаже пред съда.

Имайте предвид, че влошените отношения между родител и дете НЕ са важно обстоятелство за допускане на промяна на бащиното или фамилното име на детето.

В съдебната практика като важно обстотелство за промяната на името се приема и личното желание на лицето да носи точно определено име. Дали обаче едно обстоятелство е важно и налага името да бъде променено се преценя от съда за всеки отделен случай.

Съдебна процедура

Исковата молба за промяна на име се подава пред районния съд по постоянния адрес на молителя.

С молбата може да се поиска промяна на всяко едно от имената – собствено, презиме и/или фамилия. Възможно е с една молба да се иска едновременна промяна на две от имената или на всички имена. Много рядко обаче съдът допуска едновременно да се променят и трите имена на едно лице.

В това производство съдът трябва да бъде убеден, че желанието на молителя да промени името си, попада в някоя от трите хипотези, описани по-горе. В зависимост от конкретната причина, поради която се иска промяната, към исковата молба се прилагат различни документи. Напр. документи за самоличност, издадени от друга държава; официални документи, в които молителят е посочен с различни имена и т.н. Когато се твърди, че лицето е станало известно в обществото с друго име или че рожденото му име е опозоряващо, трябва да се доведат свидетели, които да го потвърдят.

За разглеждане на исковата молба се заплаща се държавна такса от 15 лева.

Делото се гледа в открито заседание, което означава, че молителят трябва да се яви пред съда.

Ако съдът отхвърли молбата за промяна на името, може да се подаде жалба до окръжния съд. Също така, в случай на отказ няма пречка да се подаде ново искане пред районния съд.

След влизане в сила на решението, с което се допуска промяна на име, съдът служебно изпраща препис от него в служба “ГРАО” на общината. Освен това, съдът уведомява за промяната и съответното Бюро по съдимост.

Ако се нуждаете от правна консултация или съдействие за промяна на собствено, бащино или фамилно име, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия