Заради въведеното извънредно положение във връзка с COVID-19 сроковете за приемане на нови или актуализирани Вътрешни правила по ЗМИП бяха удължени. Досегашният 6-месечен срок, в който задължените лица трябваше да изготвят нови или да приведат досегашните си вътрешни правила в съответствие с изискванията на чл. 101 от ЗМИП изтичаше на 9-ти юли 2020 г.

Напомняме, че на 09.01.2020 г. на сайта на ДАНС бяха публикувани резул­татите от Националната оценка на риска„Резюме на НОР”, „Рискови събития за изпиране на пари и финансиране на тероризъм” и „Обобщена матрица на рисковите събития” (Анекс 1 към доклада за НОР). Лицата, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на новия ЗМИП, трябваше да приведат Вътрешните си правила в съответствие с изискванията му в срок до 6 месеца от публикуването на резул­татите от Националната оценка на риска на интернет страницата на ДАНС. В същия срок Вътрешни правила по ЗМИП трябваше да приемат и лицата, за които с новия ЗМИП възниква задължение за прилагане на мерки срещу изпирането на пари.

Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение заради COVID-19 обаче, сроковете за приемане на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма бяха спрени. Тези срокове започнаха отново да текат 7 дни от отмяната на извънредното положение на 13-ти май 2020 г.

В 24.00 часа на 21-ви август 2020 г. изтичат сроковете, в които лицата, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на новия ЗМИП и лицата, за които с новия ЗМИП възниква такова задължение, трябва да приемат нови или актуализирани вътрешни правила.

За юридическите лица с нестопанска цел, които не попадат едновременно и в друга категория задължени лица и които трябва да изготвят оценка на риска, тъй като имат годишен оборот над 20 000 лв., срокът за приемане на вътрешните правила изтича в 24.00 часа на 13-ти септември 2020 г.

Обръщаме внимание, че за новорегистрираните дружества срокът за приемане на Вътрешни правила по ЗМИП зависи и от датата на вписването им в търговския регистър, а ако подлежат на лицензия или разрешение – от датата на издаване на съответния документ. По закон те са длъжни да приемат такива правила в срок от 4 месеца от датата на вписването им в търговския регистър, респ. от издаване на съответния документ. Този 4-месечен срок също беше спрян до отмяната на извънредното положение и започна да тече отново 7 дни след отмяната му. За тези дружества във всеки отделен случай трябва да бъде преценено коя е конкретната дата, на която изтича срокът за приемане на вътрешни правила.

Имайте предвид, че новите или актуализирани Вътрешни правила по ЗМИП не трябва да бъдат изпращани за утвърждаване в ДАНС.

В случай, че се нуждаете от съдействие за изготвяне на Вътрешни правила по ЗМИП, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59, e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия