Важни промени в общественото осигуряване за 2020 г. бяха направени със Закона за бюджета на НЗОК и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, които бяха обнародвани на 17 декември 2019 г. в бр. 99 на „Държавен вестник“.

От 1-ви януари 2020 г. минималният месечен размер на осигу­рителния доход за самоосигуряващите се лица за 2020 г. се увеличава на 610 лв.

Минималният месечен размер на осигури­телния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители за 2020 г. става 420 лв.

Максималният месечен размер на осигури­телния доход не се променя и за 2020 г. остава 3000 лв.

Размерите и разпределението между работодател и служител на осигурителните вноски за фондовете “Пенсии”, “Общо заболяване и майчинство” и “Безработица” не се променят.

В приложение 1 към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. са посочени новите по-високи минимални месечни размери на осигурител­ния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии.

Размерите на осигурителните вноски за фонд “Трудова злополука и професионална болест” по групи основни икономически дейности за 2020 г. са посочени в приложение № 2 към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

За 2020 г. няма да се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“. Максималният размер на га­рантираните вземания за 2020 г. при несъстоятелност на работо­дателя е 1525 лв.

Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване ще се превеждат до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. Отпада изискването тези вноски да се внасят едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване.

Размерът на задължителната здрав­ноосигурителна вноска за 2020 г. остава непроменен – 8 на сто.

Здравната осигуровка за дните в неплатен отпуск вече ще се изчислява върху 305 лв.

За дните, в които негови служители са във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, работодателят заплаща здравна осигуровка, изчислена върху 610 лв.

Осигурителните вноски за здравно осигуряване ще се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. Отпада изискването здравните вноски да се внасят едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване.

Размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете от една до 2-годиш­на възраст за 2020 г. е 380 лв.
Минималният дневен размер на обезщетението за безработица за 2020 г. е 9,00 лв., а максималният дневен размер – 74,29 лв.

В чл. 5 от Кодекса за социално осигуряване изрично се въвежда задължение за работодателя да съхранява за срок от 50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ от­четния период, за който се отнасят, ведомости за заплати, трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване, допълнителни споразумения/заповеди за преназна­чаване, заповеди за ползван неплатен отпуск общо над 30 работни дни в една календарна година, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения, като документите трябва да се съхраняват по реда, определен в Закона за Националния архивен фонд. Във връзка с това фирмите ще трябва да прегледат и при необходимост да актуализират документацията си по защита на личните данни.

От 1-ви януари 2022 г., до 25-о число на месеца, следващ месеца на прекратяване на осигуряването, работодателят ще трябва да пред­ставя на НОИ документ, удостоверяващ продължителността на осигурителния стаж от първа и/или втора категория труд, придобит при него от работника, като в документа се вписва и съответната разпоредба от Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране, по която работодателят предлага да се зачете осигурителният стаж.

Ако се нуждаете от допълнителна информация, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия