Предварителната проверка на наследство има за цел да установи не само какви имоти, МПС-та, парични влогове, дялови участия във фирми и други права е притежавал наследодателят, но и какви дългове е имал. Това проучване трябва да се направи преди приемане на наследството. Ако се установи, че задълженията са по-големи от стойността на наследеното имущество, наследникът може да направи отказ от наследство или да го приеме по опис. Самото извършване на различни справки от наследника във връзка с проверка на наследство НЕ се счита за приемането му.

Ако починалият е оставил повече от един наследник, всеки от тях може самостоятелно да направи проверката или да упълномощи адвокат да извърши съответните справки. Не е необходимо съгласието на всички наследници.

За извършване на проверка какво имущество е оставило починалото лице, наследникът трябва първо да се снабди с удостоверение за наследници. То се издава от общината, където е бил постоянният адрес на починалия. Изваждането на удостоверение за наследници НЕ означава, че се приема наследството.

Ако решите да упълномощите адвокат да извърши проучването и да Ви снабди със съответните справки, удостоверения и други документи, пълномощното трябва да е нотариално заверено.

Проучването на наследството включва следните проверки:
  • за недвижими имоти на наследодателя – справката се прави в Службата по вписванията. Починалото лице обаче може да е притежавало имоти в различни населени места. В този случай справката трябва да включва всички служби по вписванията в страната. Проверката ще покаже и дали има ипотеки, възбрани или съдебни спорове за имотите. Можете да се снабдите и с преписи от нотариални актове, ако не можете да намерите такива сред документите на починалия или някой от другите наследници не Ви ги дава;
  • какви превозни средства е притежавал наследодателят – справката се прави в информационната система на КАТ. Проверката ще покаже и дали има наложени запори от кредитори или съдебни изпълнители;
  • какви парични влогове и кредити е имал починалият – проверката се прави в Българската народна банка;
  • за образувани изпълнителни дела – правят се две проверки. Едната може да бъде извършена при всеки ЧСИ. Другата – само от държавен съдебен изпълнител към Районния съд по постоянния адрес на наследодателя. Тези проверки ще покажат не само евентуалните задължения на починалия. Наследодателят може да е завел изпълнителни дела срещу свои длъжници и да има да получава не малки суми от тях;
  • имал ли е починалият дялове и акции в търговски дружества – проверката се прави в Търговския регистър и регистър БУЛСТАТ;
  • за притежавани от починалия ценни книжа – справката се прави в Централния депозитар;
  • за данъчни и осигурителни задължения – проверката се прави в НАП и в Общината по постоянен адрес на починалия. Ако е имал имоти в различни населени места, проверка за дължими данък сгради и такса смет се прави в общината по местонахождение на имота.

Имайте предвид, че за извършване на повечето справки и издаване на съответните удостоверения се заплащат такси.

Ако се нуждаете от правна консултация и защита на Вашите наследствени права, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия