Проверка на идентификацията на клиенти физически лица по ЗМИП се извършва чрез използване на документи, данни или информация от надежден и независим източник. Не е достатъчно само да се направят копия на документите за самоличност и да се съберат изискващите се от закона данни. Задължително трябва да се извърши проверка за валидност и редовност на тези документи, както и на събраните данни за клиента.

За целта могат могат да се използват един или няколко от следните способи:
  • изискване на допълнителни документи;
  • извършване на справки в публично достъпни местни и чуждестранни официални търговски, фирмени, дружествени и други регистри;
  • извършване на справки в електронни страници и бази от данни на местни и чуждестранни компетентни държавни и други органи, предоставени за публично ползване за целите на проверката на валидността на документи за самоличност и на други лични документи или на проверката на други данни, събрани при идентификацията;
  • използване на технически средства за проверка на истинността на представените документи;
  • потвърждаване на идентификацията от друго лице по чл. 4 от ЗМИП или от лице, задължено да прилага мерки срещу изпирането на пари в друга държава членка или в трета държава по чл. 27 от ЗМИП;
  • установяване на изискване първото плащане по операцията или сделката да се осъществи чрез сметка, открита на името на клиента, в кредитна институция от Република България, от друга държава членка или от банка от трета държава по чл. 27 от ЗМИП;
  • повторно изискване на представените при извършване на идентификацията документи и проверка за наличие на промяна в идентификационните данни – при проверка на идентификацията в хода на вече установени делови взаимоотношения, когато идентификацията е била извършена при встъпването в такива отношения;
  • друг способ, който дава основание на задълженото по ЗМИП лице да приеме идентифицирането на клиента за надеждно извършено.

Валидността на документи за самоличност на български граждани се проверява в интернет страницата на МВР, в рубриката „Справка за валидност на български лични документи” – https://www.mvr.bg/.

Проверка за валидност на личните документи на чуждестранни лица се прави на интернет страницата поддържана от Съвета на Европейския съюз:

https://www.consilium.europa.eu/prado/bg/check-document-numbers/check-document-numbers.pdf.

Проверка за признати документи за пътуване, които дават право на притежателя им да преминава външните граници, се прави на https://www.consilium.europa.eu/prado/bg/prado-recognised-documents.html.

За извършване на допълнителни проверки могат да се ползват електронните страници на министерства, институции, както и други официални публични източници на съответните държави. Също така, ако е предвидено във вътрешните правила по ЗМИП, допълнителна проверка за валидност на документите може да се прави и чрез използване на специализирани технически средства.

Проверката на идентификационните данни на клиентите и другите физически лица, подлежащи на идентифициране във връзка с клиентите, трябва да се документира. Задължително се посочват датата и часът на извършването й, както и имената и длъжността на служителя. По този начин, при евентуална проверка от ДАНС задълженото лице ще може да докаже, че е изпълнило задълженията си по ЗМИП.

Ако се нуждаете от консултация, изготвяне на документи или обучение във връзка със ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия