Процедурата по припознаване на дете е единственият извънсъдебен способ за установяване на произхода му от майка му или баща му. Тя се използва, когато родителите нямат сключен граждански брак. Всеки родител може да припознае своето дете. Най-често в практиката обаче, припознаването се прави от бащата.

Важно е да знаете, че за припознаването НЕ се изисква съгласието на другия родител.

Припознаване на дете може да направи само дееспособен родител или лице, навършило 16 години. Ако родителят е под тази възраст, за припознаването е необходимо съгласието на неговия настойник. 

С извършване на припознаването произходът на детето се счита за установен от момента на раждането му, а не от датата, на която е направено припознаването.

Как се извършва припознаване на дете?

Припознаването се извършва винаги лично. Това означава, че документите не могат да бъдат подписани и подадени чрез пълномощник.

Припознаването може да се извърши веднага след раждането на детето и ПРЕДИ съставяне на акта му за раждане. В този случай се подава заявление по образец чрез управителя на лечебното заведение, в което се е родило детето или пред длъжностното лице по гражданското състояние в общината по месторождение на детето. Ако заявлението е подписано и от двамата родители и майката заяви изрично, че е съгласна с припознаването, припозналият се вписва веднага в акта за раждане като родител. Не се заплаща такса.

Ако вече е съставен акт за раждане на детето с отбелязване за баща “неизвестен”, тогава за припознаването са необходими следните документи:
 • заявление за припознаване при съставен акт за раждане

или

 • изрична нотариално заверена декларация за припознаване;
 • квитанция за платена такса.

Документите се подават в общината по месторождение на детето. Размерът на дължимата такса се определя от всяка община. В повечето общини е между 5 лв. и 10 лв.

В 7-дневен срок длъжностното лице по гражданското състояние съобщава извършеното припознаване на:
 • другия родител, ако той е известен;
 • детето, ако е навършило 14 години;
 • Дирекция “Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето.

Ако в 3-месечен срок от уведомяването никой от тях не оспори писмено припознаването, се съставя нов акт за раждане на детето и припозналият се вписва като родител.

Как се оспорва припознаване на дете?

Майката, детето, ако е навършило 14 г. и Дирекция „Социално подпомагане“ могат да оспорят припознаването с писмено заявление до длъжностното лице по гражданското състояние. Срокът е 3-месечен от получаване на съобщението за извършено припознаване. В този случай, ако припозналият държи да бъде посочен като родител на детето в акта за раждане, трябва да подаде в съда иск за установяване на произход.

Ако при припознаването детето е малолетно, то може да го оспори и по-късно, но по съдебен ред. Срокът за подаване на искова молба е една година от навършването на пълнолетие или от узнаването на припознаването, ако узнаването е станало по-късно.

Припознаването може да бъде оспорено и от всяко лице, което твърди, че е родител на детето. Най-често това е друг мъж, с който майката е имала връзка. Той има право да предяви иск пред съда в едногодишен срок от узнаването на припознаването.

Може ли припознаването да бъде оттеглено?

Веднъж направено припознаването вече НЕ може да бъде оттеглено. Припозналият не може просто да размисли след време и да се откаже от припознаването. Най-често този въпрос се поставя, когато след раждането на детето родителите се разделят и са с влошени отношения.

Възможно е обаче припозналият родител да поиска от съда да обяви припознаването за недействително. Това е т.нар. унищожаване на припознаването. То е допустимо само, когато припознаването е извършено:

 1. поради грешка – напр. мъжът и жената са мислили, че той е баща на детето, въпреки че през периода на зачеването майката е имала контакти и с друг мъж;
 2. заради измама – напр. майката е знаела, че баща на детето е друг мъж, но е накарала мъжът, с когото живее да вярва, че той е баща на детето;
 3. заради заплашване.

Имайте предвид обаче, че сроковете за унищожаване на припознаването по съдебен ред са доста кратки. Исковата молба трябва да се подаде:

 • при грешка или измама – в едногодишен срок от датата, на която е направено припознаването;
 • при заплашване – в едногодишен срок от прекратяване на заплашването.

Ако се нуждаете от правна консултация или защита във връзка с припознаване на дете, установяване на произход или оспорване на бащинство, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия