Наследниците могат да ограничат отговорността си за задълженията на наследодателя ако приемат неговото наследство по опис. В този случай те ще отговарят само до размера на активите, включени в полученото наследство.

Малолетни и непълнолетни деца приемат наследството само по опис.

Приемането по опис от един от наследниците ползва и останалите наследници, т.е. счита се, че и те са го приели по опис. Те обаче имат право да заявят, че приемат наследството направо или да направят отказ от наследство.

Необходими документи

В Заявлението за приемане на наследство по опис трябва подробно да се опишат всички известни на наследника банкови сметки, движими и недвижими вещи, дялове и акции от търговски дружества и т.н., които са били собственост на наследодателя. Ако наследникът „укрие“ и не посочи някой наследствен имот, който му е известен, той ще загуби ползите от приемане на наследството по опис.

Заявлението и приложенията към него се подават в районния съд по последния постоянен адрес на наследодателя.

За приемане на наследството по опис са необходими следните документи:
  • заявление за приемане на наследство по опис с нотариално заверен подпис на наследника;
  • удостоверение за наследници;
  • препис-извлечение от акта за смърт на наследодателя;
  • документи за правото на собственост на наследодателя върху недвижими имоти и движими вещи;
  • удостоверения от банка за притежавани от наследодателя банкови сметки и наличността по тях;
  • удостоверения от търговския регистър за притежавани дялове от търговски дружества;
  • платежно нареждане за внесена държавна такса.

В зависимост от конкретния случай могат да бъдат необходими и други документи.

Срокове и държавни такси

Заявлението за приемане на наследство по опис трябва да се подаде в 3-месечен срок от датата на узнаване за смъртта на наследодателя.

Този срок може да бъде удължен еднократно от съда с още 3 месеца. Удължаване се допуска само ако има непредвидени и независещи от наследника обстоятелства, поради които не може да спази срока.

В рамките на срока наследникът трябва да проучи какви активи и задължения има в наследството и да прецени според своя интерес дали направо да приеме наследството, да го приеме по опис или да се откаже от него.

Срокът за приемане на наследството по опис НЕ важи за малолетни и непълнолетни.

За разглеждане на заявлението се дължи държавна такса в размер на 20 лв.

За издаване на удостоверение за вписване на приемането по опис в особената книга на районния съд се заплаща такса от 5 лева.

След извършване на описа на активите, включени в наследството, се заплаща допълнителна държавна такса.

Процедура пред районния съд

След подаване на заявлението се извършва опис и оценка на наследственото имущество. Районният съд може да възложи на общината или кметството да извършат описа. По искане на наследника описът може да бъде направен и от съдебен изпълнител. За описа се съставя протокол, в който се описват поотделно всички движими и недвижими вещи. За оценка на вещите може да бъде назначено вещо лице, което да извърши експертиза за определяне на стойността им.

След изготвяне на описа и оценката, районният съд се произнася с решение, с което разпорежда заявлението за приемане на наследството по опис да бъде вписано в особената книга на съда за приемане и отказ от наследство.

Последици от приемането на наследството по опис

Наследникът, който е приел наследството по опис, няма право да сключва сделки с наследствени вещи без разрешение на районния съдия, както следва:

  • за наследствени недвижими имоти – до пет години от приемането по опис;
  • за наследствени движими вещи – до три години от приемането по опис.

Ако наследникът сключи сделка без разрешение на съда, той ще загуби предимствата на приемането на наследството по опис, т.е. ще се счита, че никога не е приемал по опис и ще отговаря неограничено за задълженията на наследодателя.

Кредиторите на наследодателя могат в 3-месечен срок от приемането на наследството да искат отделяне на имуществото на наследодателя от имуществото на наследника. Целта е да запазят наследственото имущество от претенции на кредитори на самия наследник.

В случай, че се нуждаете от консултация или съдействие за приемане или отказ от наследство, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия