Договорът за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане може да бъде развален поради непредоставяне на необходимата издръжка или неполагане на дължимите грижи. Задължението за гледане и издръжка е единно, неделимо и трябва да се изпълнява ежедневно, непрестанно, непосредствено и в пълен обем, докато е жив прехвърлителят на имота.

Договорът за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане се разваля само по съдебен ред.

Успехът на едно такова съдебно дело, респ. ефективната защита срещу предявения иск, до голяма степен зависят как са формулирани задълженията за гледане и издръжка в самия договор. Напр. конкретизирани ли са, за минало време или за в бъдеще са, респ. смесен вариант, може ли да се изпълняват чрез трето лице и т.н. Когато страните не са се съгласили каква част от имота се прехвърля срещу миналите и каква част – срещу бъдещите издръжка и грижи, договорът подлежи на разваляне изцяло, ако неизпълнението на задължението за грижи и издръжка за в бъдеще не е незначително с оглед интереса на прехвърлителя. Когато обаче в договора е посочено изрично каква част от имота се прехвърля за минали грижи и издръжка, тогава той не подлежи на разваляне в тази му част.

Също така, ако имотът е прехвърлен на две лица и само едно от тях е изпълнявало задължението за издръжка и гледане в пълния уговорен обем, неизпълнението от другото лице не може да доведе до разваляне на договора.

Когато задълженията за издръжка и гледане са поети към повече от едно лице (най-често съпрузи) и в договора не е било уговорено разграничение на задълженията към всяко едно от тях по вид и обем, получателят на имота трябва да изпълнява едновременно и неделимо задълженията по издръжката и грижите по отношение на всички прехвърлители, а последните да ги получат общо. При неизпълнение по отношение на някой от прехвърлителите ще е налице частично изпълнение и е основание за разваляне на договора изцяло.

Давността за предявяване на иск пред съда е 5 години от датата на неизпълнение на задължение по договора.

Имайте предвид, че за всяко отделно неизпълнение на договора тече нова давност. Следователно, ако делото е заведено през 2022 г. прехвърлителят може да иска разваляне само за неизпълнени задължения през последните 5 години преди датата на подаване на исковата молба.

Правото да се иска разваляне на договора за издръжка и гледане се наследява.

Наследниците могат да поискат разваляне на договора също в 5-годишен срок. Той обаче тече от датата на смъртта на прехвърлителя. Разваляне може да поиска всеки наследник, а не само този със запазена част от наследството.

Наследникът обаче може да иска разваляне на договора само в обема на притежаваните наследствените права. Това означава, че:

  • ако е единствен наследник може да иска разваляне на договора изцяло;
  • ако са няколко наследника, може да иска частично разваляне до размера на наследствения му дял. Следователно, ако само един или няколко от наследниците поискат разваляне на договора и спечелят делото, те ще станат съсобственици с получателя на имота, който ще притежава толкова идеални части от собствеността колкото съответстват на частите на незавелите дело за развалянето на договора наследници.

Освен да бъде развален поради неизпълнение, може да се иска от съда и обявяване на договора за нищожен. Напр. когато смъртта на прехвърлителя е настъпила твърде скоро след сделката. Съдебната практика приема, че договорът за издръжка и гледане е нищожен, когато при сключването му получилият имота е знаел за близката смърт на прехвърлителя. Разбира се, лошото здравословно състояние и напредналата възраст на прехвърлителя не означават непременно, че получилият имота знае, че прехвърлителят може да умре скоро. Също така, договорът няма да бъде обявен за нищожен, когато е сключен за грижи и издръжка за минало време.

Развалянето на договора има обратно действие. Това означава, че прехвърлителят си връща собствеността на имота, а другата страна има право на парично обезщетение за полаганите грижи и даваната издръжка.

Ако обаче междувременно собствеността върху имота е била прехвърлена на друго лице, от значение е кога е сключена сделката. Ако прехвърлянето е станало преди вписването на исковата молба, с която се иска развалянето, третото лице ще запази собствеността върху имота. Прехвърлителят, който е развалил договора за издръжка и гледане, ще има право да получи паричната равностойност на имота. Съответно, ако прехвърлянето е извършено след вписването на исковата молба, третото лице купувач ще загуби собствеността върху имота след разваляне на договора. Подчертаваме, че меродавният момент не е датата на входиране на исковата молба в съда. Преценката се извършва към деня на вписване на тази молба в имотния регистър.

Ако се нуждаете от правна консултация или съдействие във връзка с прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия