До 31 декември 2022 г. е крайният срок за пререгистрация на ЮЛНЦ в Агенцията по вписванията.

Всички сдружения, фондации, народни читалища, училищни настоятелства и клонове на чуждестранни ЮЛНЦ, учредени преди 01.01.2018 г., трябва да се пререгистрират в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 

Сдруженията за напояване, учредени по реда на Закона за сдружения за напояване, НЕ подлежат на пререгистрация.

За пререгистрацията на ЮЛНЦ са необходими следните документи:
  1. Заявление образец А15 (за сдружения), А16 (за фондации), А17 (за народни читалища) или А18 (за клонове на чуждестранни ЮЛНЦ);
  2. Актуален устав или учредителен акт, заверен и подписан на всяка страница „Вярно с оригинала“ от представляващия ЮЛНЦ и подпечатан с печата на организацията;
  3. Актуален устав или учредителен акт със заличени лични данни;
  4. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ;
  5. Декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ;
  6. Пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник.

След подаване на документите, Агенцията по вписванията изисква от окръжния съд по регистрацията на ЮЛНЦ да издаде удостоверение за актуално състояние. Съдът изпраща удостоверението по служебен път, заедно със заверен препис от последно вписания по фирменото дело на ЮЛНЦ учредителен акт или устав.

ЮЛНЦ с клонове в страната трябва да приложат допълнително и Заявление образец Б2 за всеки клон поотделно. Агенцията по вписванията изисква по служебен път от съдилищата по седалището на всеки клон, удостоверение за актуално състояние на клона и всички хартиени документи по фирменото му дело.

Когато ЮЛНЦ има повече от един представляващ и всеки от тях може самостоятелно да го представлява, заявлението може да подаде и само единият от тях. Ако те представляват само заедно, тогава заявлението се подава и подписва от всички.

Адвокат, упълномощен с изрично писмено пълномощно, също може да подаде документите за пререгистрация, вкл. и по електронен път. Не се изисква адвокатското пълномощно и заявлението да бъдат нотариално заверени и се спестяват таксите за нотариална заверка.

Документите могат да се подадат и от обикновен пълномощник, но само на хартиен носител. Той трябва да подпише и декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ. Освен това, трябва да има изрично нотариално заверено пълномощно. В този случай, самото заявление за пререгистрация също трябва задължително да бъде с нотариална заверка на подписа на представляващия ЮЛНЦ.

НЕ се заплаща държавна такса за пререгистрацията на ЮЛНЦ.

За издаване на удостоверение за актуално състояние от окръжния съд за целите на пререгистрацията също не се дължи такса.

Няма пречка едновременно със заявлението за пререгистрация да се подаде и допълнително заявление за вписване на промяна в някое от обстоятелствата относно ЮЛНЦ или за обявяване на актове. Напр. изменен устав, ново седалище и адрес на управление, нови членове на управителния орган или представляващ. В този случай, ще се дължи държавна такса за вписване на промените или обявяване на актовете.

В случай, че се нуждаете от правна консултация или съдействие във връзка с пререгистрация на ЮЛНЦ или вписване на промени, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия