До 31 декември 2022 г. е срокът за пререгистрация на ЮЛНЦ в Агенцията по вписванията. Всички сдружения, фондации, спортни клубове, народни читалища, училищни настоятелства и клонове на чуждестранни ЮЛНЦ, учредени към 01.01.2018 г., трябва да се пререгистрират в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Следва да се има предвид, че сдруженията за напояване, учредени по реда на Закона за сдружения за напояване, НЕ подлежат на пререгистрация.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

За пререгистрация на ЮЛНЦ в Агенцията по вписванията са необходими следните документи:

  1. Заявление образец А15 (за сдружения), А16 (за фондации), А17 (за народни читалища) или А18 (за клонове на чуждестранни ЮЛНЦ);
  2. Актуален устав или учредителен акт, заверен и подписан на всяка страница „Вярно с оригинала“ от представляващия ЮЛНЦ и подпечатан с печата на организацията. Ако актът съдържа лични данни, трябва да се представи и копие със заличени такива;
  3. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ относно истинността на заявените обстоятелства и за приемането на представените за обявяване актове;
  4. Декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя;
  5. Пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник.

След подаване на документите, Агенцията по вписванията изисква от окръжния съд по регистрацията на ЮЛНЦ да издаде удостоверение за актуално състояние. Съдът изпраща удостоверението по служебен път, заедно със заверен препис от последно вписания по фирменото дело на ЮЛНЦ учредителен акт или устав.

При пререгистрация на ЮЛНЦ, което има учредени клонове в страната, се прилага допълнително Заявление образец Б2 за всеки клон поотделно. Агенцията по вписванията изисква по служебен път от съдилищата по седалището на всеки клон, удостоверение за актуално състояние на клона и всички хартиени документи по фирменото му дело.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ

Документите за пререгистрация на ЮЛНЦ могат да се подадат на хартиен носител във всеки офис на Агенцията по вписванията. Те не могат да се изпращат по пощата или с куриер, поради необходимостта да бъде проверена самоличността на лицето, което ги подава.

Документите могат да бъдат подадени лично от лицето, представляващо ЮЛНЦ, вкл. и по електронен път. Когато има повече от един представляващ и всеки от тях може самостоятелно да представлява ЮЛНЦ, заявлението може да подаде и само единият от тях. Ако те представляват само заедно, тогава заявлението се подава и подписва от всички.

Адвокат, упълномощен с изрично писмено пълномощно, също може да подаде документите за пререгистрация, вкл. и по електронен път. Предимството в този случай е, че не се изисква адвокатското пълномощно и заявлението да бъдат нотариално заверени и се спестяват таксите за нотариална заверка.

Документите могат да се подадат и от обикновен пълномощник, но само на хартиен носител. Той трябва да подпише и декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ. Освен това, трябва да има изрично нотариално заверено пълномощно. В този случай, самото заявление за пререгистрация също трябва задължително да бъде с нотариална заверка на подписа на представляващия ЮЛНЦ.

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

НЕ се заплаща държавна такса за пререгистрация на ЮЛНЦ в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

За издаване на удостоверение за актуално състояние от окръжния съд за целите на пререгистрацията също не се дължи такса.

Възможно е обаче, че едновременно със заявлението за пререгистрация да се подаде и допълнително заявление за вписване на промяна в някое от обстоятелствата относно ЮЛНЦ или за обявавяване на актове. Напр. изменен устав, ново седалище и адрес на управление, нови членове на управителния орган или представляващ). В този случай, ще се дължи държавна такса за вписване на промените или обявяване на актовете.

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация, консултация или съдействие за пререгистрация или регистрация на ЮЛНЦ, свържете се с нас на тел.:02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия