Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС предвижда преходен период след Брекзит (29.03.2019 г. – 31.12.2020 г.), по време на който за влизане и излизане от България гражданите на кралството и членовете на техните семейства ще могат да използват паспортите си до датата на тяхната валидност.

От 1-ви януари 2021 г., както и в случай на Брекзит без сделка, за краткосрочен престой до 90 дни (туризъм и бизнес пътувания) гражданите на Обединеното кралство ще могат да влизат в България само с валиден международен паспорт. За тях виза няма да се изисква. Членовете на техните семейства също ще могат да влизат у нас с валиден международен паспорт. В зависимост от тяхното гражданство обаче, може да е необходимо да притежават и виза.

За престой в България повече от 90 дни, както за гражданите на Обединеното кралство, така и за членовете на техните семейства ще е необходима виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване.

Гражданите на Обединеното кралство и членовете на техните семейства, които към деня, следващ датата на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС, са влезли и пребивават законно в България, ще могат да кандидатстват за нов специален статус. Техните документи, издадени преди датата на Брекзит, ще се признават до изтичане на срока им на валидност или до края на 2020 г.

Процедурата по пререгистрация ще започне от деня, следващ датата на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС и ще продължи до 31-ви декември 2020 г.

Гражданите на Обединеното кралство, чиито разрешения за пребиваване у нас изтичат преди 31.12.2020 г., трябва да се пререгистрират преди изтичане на датата на валидност на техните документи.

Гражданите на Обединеното кралство трябва лично да подадат заявление по образец за издаване на ново разрешение за пребиваване в България. То се подава в дирекция “Миграция” или в областните дирекции на МВР. Към него се прилагат необходимите документи по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства. При подаване на заявлението незабавно им се издава временно удостоверение за пребиваване.

Новото разрешение за пребиваване се издава в срок до един месец от датата на подаване на заявлението. В него задължително се отбелязва “пребивавал законно към деня, следващ датата на оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз”.

Процедурата по пререгистрация се отнася до:
  • гражданите на Обединеното кралство, пребиваващи законно в България или притежаващи валидно разрешение за пребиваване преди датата на Брекзит;
  • членовете на семействата на гражданите на Обединеното кралство, пребиваващи законно в България или притежаващи валидно разрешение за пребиваване преди датата на Брекзит. Те могат да кандидатстват за ново разрешение за пребиваване до 31-ви декември 2020 г.;
  • членовете на семействата, които са били такива към датата на Брекзит, но към тази дата не са били заедно с гражданите на Обединеното кралство в България. Те могат да кандидатстват за разрешение за пребиваване до 29-ти март 2022 г. Задължително условие обаче е гражданинът на Обединеното кралство да е преминал през процедурата по пререгистрация;
  • бъдещи членове на семействата на гражданите на Обединеното кралство, които са станали такива до края на 2020 г. Те могат да кандидатстват за разрешение за пребиваване до края на 2022 г. Гражданинът на Обединеното кралство, на чието семейство са членове, задължително трябва да е преминал през процедурата по пререгистрация;
  • децата на гражданин на Обединеното кралство, родени в периода между деня, следващ датата на Брекзит и 31-ви декември 2022 г. Задължително условие обаче е гражданинът на Обединеното кралство да е преминал през процедурата по пререгистрация;
  • граждани на Обединеното кралство, които са членове на семейството на български гражданин, придобили това си качество до деня, следващ датата на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС. Те могат да кандидатстват за разрешение за пребиваване в срок до 29-ти март 2022 г.
Понятието „членове на семейството“ включва:
  • съпрузи и лица, които са във фактическо съжителство с гражданите на Обединеното кралство, но нямат сключен брак;
  • деца, внуци и правнуци на възраст до 21 г., които нямат сключен брак;
  • деца на възраст над 21 г. без сключен брак, които са зависими от от гражданина на Обединеното кралство;
  • родители, баби и дядовци, прабаби и прадядовци или други роднини, които са зависими от гражданина на Обединеното кралство.
Държавната такса за издаване на новите разрешения за пребиваване е 25 лева.

След пререгистрацията, гражданите на Обединеното кралство могат да напускат територията на България за период до 2 г. без да губят статута си на пребиваващи у нас.

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация, консултация или съдействие за издаване на разрешения за пребиваване на чужденци, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия