Съдът на ЕС прие, че правото да бъдеш забравен, т.е. информация за определено лице да не се появява в резултатите от търсене в интернет, се прилага само в рамките на ЕС.

С Решение по дело C-507/17 Google LLC Съдът на ЕС постанови, че лицето, което управлява интернет търсачка и изпълнява подадено от субекта на данни искане за премахване от резултатите при търсене, респ. след разпореждане на надзорен орган или съдебен орган на държава членка, не е длъжно да извършва такова премахване във всички версии на своята интернет търсачка.

Повод за завеждане на делото е наложена на Google Inc. санкция в размер на 100 000 евро. Компанията е глобена, защото при изпълнение на искане за премахване от резултатите при търсене, тя е отказала да ги заличи във всички разширения на имена на домейни от своята интернет търсачка. Google счита, че правото да бъдеш забравен не означава непременно, че спорните хипервръзки трябва да бъдат заличени без ограничение на географски принцип, за всички имена на домейни на интернет търсачката му.

Съдът стига до извода, че правото на ЕС не придава на правата на субектите на данни обхват, който излиза извън територията на държавите членки.

Поради това, на оператор като Google не може да се вмени задължение за премахване от резултатите при търсене и в националните версии на неговата търсачка, които не съответстват на държавите членки.

Правото на ЕС обаче задължава управляващото интернет търсачка лице да извърши такова премахване от резултатите при търсене във версиите на своята търсачка, съответстващи на всички държави членки и да предприеме достатъчно ефикасни мерки, за да осигури ефективна защита на основните права на субекта на данните. Премахването от резултатите при търсене трябва да бъде придружено от мерки, които дават действително възможност да бъдат възпрени или поне сериозно разколебани интернет потребителите, които извършват търсене въз основа на името на субекта на данни от една от държавите членки, да осъществяват, посредством версия на търсачката „извън ЕС“, достъп до хипервръзките, предмет на искането за премахване, чрез списъка на резултатите, който се показва след това търсене.

В своето национално законодателство обаче, държавите членки могат да предвидят задължение за интернет търсачките да извършват премахване от резултатите при търсене във всички свои версии без ограничение.

Съдът отбелязва, че има държави извън ЕС, в които правото да бъдеш забравен не е уредено. Също така, отделни държави възприемат различен подход по отношение на това право. Тъй като правото на защита на личните данни не е абсолютно, то трябва да бъде претеглено спрямо други основни права, в съответствие с принципа на пропорционалност. Този баланс между правото на защита на личните данни и свободата на интернет потребителите на информация може да варира значително по света.

В друго свое Решение по дело C-136/17 Съдът постановява, че когато лицето, което управлява интернет търсачка, е получило искане за премахване от резултатите при търсене на връзка към уебстраница, на която са публикувани чувствителни данни, то трябва, въз основа на всички относими към конкретния случай обстоятелства и предвид тежестта на вмешателството в основните права на съответното физическо лице на зачитане на личния живот и на защита на личните данни да провери дали включването на тази връзка в списъка с резултати, който се показва след търсене, извършено въз основа на името на това лице, се оказва напълно необходимо за защитата на свободата на информация на потребителите на интернет, които са потенциално заинтересовани да имат достъп до тази уебстраница посредством такова търсене.

Когато обработването се отнася до данни, които явно са направени публично достояние от съответното физическо лице, управляващият интернет търсачка може да откаже да уважи искане за премахване от резултатите при търсене.

Такъв отказ е допустим, при условие че обработването отговаря на всички други изисквания за законосъобразност, и че съответното физическо лице не може да възрази срещу това обработване въз основа на неопровержими законови основания, свързани с неговото конкретно положение.

Лицето, което управлява интернет търсачка, преценява дали да уважи искане за премахване от резултатите при търсене на връзки към уебстраници, на които има информация за съдебно производство, предмет на което е било физическо лице, и евентуално за присъдата, с която то е приключило, когато информацията се отнася до по-ранен етап от разглежданото съдебно производство и не отговаря повече на действителното положение.

Искането трябва да се уважи, когато основните права на съответното физическо лице имат предимство пред основните права на потенциално заинтересованите интернет потребители. За извършване на такава преценка трябва да се вземат предвид всички обстоятелства по случая – естеството и тежестта на закононарушението, развитието и резултатът от производството, изтеклият период от време, ролята на това лице в обществения живот и поведението му в миналото, интересът на обществеността към момента на подаване на искането, съдържанието и формата на публикацията, както и нейните последици за въпросното лице.

Управляващото интернет търсачка лице обаче във всички случаи е длъжно, най-късно при получаване на искането за премахване от резултатите при търсене, да преработи списъка с резултатите по начин, че общата представа, която получава интернет потребителят да отразява актуалното съдебно положение. Това означава, на първо място в списъка с резултати от търсене да излизат връзки към уебстраници, съдържащи най-новата информация по този въпрос.

В случай, че се нуждаете от съдействие за изготвяне на документи по GDPR или от консултация в областта на защита на личните данни, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия