В брой 39 на „Държавен вестник“ бяха публикувани съществени промени в Правилника за прилагане на ЗМИП (ППЗМИП). Задължените лица трябва да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания в 2-месечен срок, считано от 01.05.2024 г. Това означава не само да актуализират Вътрешните си правила срещу изпирането на пари, но и да съобразят практически дейността си с настъпилите промени. За това трябва да проведат и обучение на служителите си, на които са възложени задължения във връзка с идентификация на клиенти, действителни собственици и т.н.

Документите, необходими за идентифициране на юридически лица и други правни образувания, ще се представят като заверени копия с полагане на надпис “Вярно с оригинала”, дата и подпис от законен или упълномощен представител на проверяваното лице. Върху тях ще се слага и печат на задължения субект. Документите ще могат да бъдат предоставени и по електронен път. В този случай те трябва да са подписани с квалифициран електронен подпис. Същите изисквания важат и за документите, които се събират за идентификация на действителните собственици.

Оценките на риска вече ще се актуализират на всеки 3 години.

В някои случаи обаче те ще трябва да се актуализират задължително без значение колко време е минало от извършването им или от предходната им актуализация. Тези случаи са:

  1. при настъпване на значителна промяна на предоставяните или използваните продукти, услуги и механизми за доставка или по отношение на клиентите и географските фактори;
  2. при установяване от ДАНС или от съответния орган за надзор в рамките на контролната им дейност на нарушения на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, които се отразяват негативно на извършените от задълженото лице оценки на риска;
  3. настъпване на други събития или фактори, които биха могли да имат съществено значение за общото ниво на риск, произтичащ от дейността на задълженото лице.

Задължените лица по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП обаче ще трябва да актуализират оценките си на риска веднъж годишно. Освен това, ще трябва да определят и дата за всяка календарна година, на която се извършва актуализирането.

Освен изменение на Вътрешните си правила, някои задължени субекти ще трябва да извършат и допълнителна Оценка на риска. Лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП, които имат клонове и дъщерни дружества в други държави членки на ЕС, вече са длъжни да извършват оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм за групата, произтичащ от дейността на тези клонове и дъщерни дружества. До сега такова изискване имаше само, когато тези задължени лица имаха клонове и дъщерни дружества в трети държави, извън ЕС. Освен това, при оценката на рисковете те ще трябва да съобразяват и насоките на Европейските надзорни органи по чл. 17 и чл. 18 от Директива (ЕС) 2015/849.

Създадена е изцяло нова Глава VII в ППЗМИП, уреждаща определянето на размерите на глобите и имуществените санкции за неизпълнение на задълженията по ЗМИП и ППЗМИП. Въвеждат се специални правила (формули), по които да се изчисляват съответните санкции. Независимо от наличието на изключително или на многобройни смекчаващи обстоятелства обаче, размерът на глобата или имуществената санкция не може да е по-малък от минималния размер, предвиден в ЗМИП.

Ако се нуждаете от консултация, изготвяне на документи или обучение във връзка със ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия